SWT:n kerhojen 6. kokous Vantaa 22.8.2014

Puheenjohtaja:                                        Matti Louekoski

Asiamies:                                                Heikki Kehälinna

Sihteeri:                                                  Veijo Lehto

Taloudenhoitaja:                                      Kari T. Ahonen

Johtokunta:

 

Akaan Wanhat Toverit                              Aarre Nord

Etelä-Kymenlaakson Wanhat Toverit            Soili Häkkinen

Helsingin Vanhat Toverit                           Jussi-Pekka Alanen

Hämeenlinnan Wanhat Toverit                    Ulla Pullola

Imatran Wanhat Toverit                            Maili Hanski

Lappeenrannan Ympäristön WT                  Aulis Nakari

Läntisen Uudenmaan WT                           Pekka Myllyniemi

Porin puolen Wanhat Toverit                      Ulla Nordman

Savonlinnan Wanhat Toverit                      Arvi Parviainen

Tampereen Wanhat Toverit                       Seppo Salminen

Turun seudun Wanhat Toverit                    Arja Ilola

Vantaan Wanhat Toverit                           Veli Heikkilä

SWT:n kokous pidettiin Vantaan kaupunginvaltuuston salissa

Suomen Wanhat Toverit ry.

Kerhokokous

22.8.2014

Vantaa

Vanhuspalveluihin tarvitaan lisäresursseja

 

Ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevissa ohjelmissa korostetaan tarvetta turvata asuminen omassa kodissa mahdollisimman kauan. Itsenäinen asuminen edellyttää kuitenkin joustavaa, kotiin vietävää palvelujärjestelmää, joka käsittää terveyden- ja sairaanhoidon, ravintopalvelut, peseytymis- ja pukeutumisavun, siivous- ja kunnossapitopalvelut sekä tarpeelliset kuljetukset ja asiointiavun.

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että jokaiselle ikääntyneelle laaditaan tarvittaessa henkilökohtaisten olosuhteiden mukainen palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen toteutussuunnitelma. Siinä on mahdollista arvioida erilaisten palveluiden tarve ja yleensäkin henkilön kyky jatkaa asumista omassa kodissa. Myös omaishoitajien asemaa on parannettava oleellisesti ja edesautettava heidän mahdollisuuksiaan toimia julkisen palvelujärjestelmän välttämättöminä täydentäjinä.

Nykyisin jokapäiväinen selviytyminen saattaa riippua kyvystä käyttää sähköisiä yhteydenpito- ja palveluvälineitä. Vaikka sähköinen asiointi on laajenevassa määrin ikääntyneillekin arkipäivää, se on vierasta vielä suurelle joukolle iäkkäitä suomalaisia. Kaikki eivät myöskään halua tarjolla olevasta ohjauksesta huolimatta opetella sähköisten viestimien käyttöä.

Vanhuksen toimeentulon ja selviytymisen esteeksi saattaa muodostua myös yksinäisyys. Se voi palveluiden onnistuneesta järjestelystä huolimatta olla omassa yksin kodissaan asuvalle henkisesti ylivoimainen taakka. Erityisesti muistisairaiden kohdalla tällainen tilanne on kohtuuton. Esim. muutolla palvelutaloon voidaan ratkaista tämän kaltaisia selviytymisongelmia.

Nopea ikärakenteen muutos yhdistettynä vaativaan palvelutasoon edellyttää huomattavaa lisäpanostusta resursseihin nykyiseen nähden. Palveluhenkilöstön jaksamisessa ja varsinkin henkilöstön määrässä on selvästi nähtävissä puutteita. Monissa kunnissa kotipalvelun henkilökunta ennättää suuren työmäärän takia usein vain käännähtää palvelupaikassaan. Aivan liian usein varsinaiset hoito- ja huoltotehtävät jäävät kiireen takia tekemättä. Kuntien moniammatillista henkilöstöä hyödyntämällä ja sopivalla työnjaolla voidaan vastata vanhusväestön kasvavaan ja monipuolistuvaan palvelutarpeeseen.

Suomen Wanhat Toverit kiinnittää vakavaa huomiota vanhuspalveluiden lisääntymiseen ja niiden kehittämistarpeeseen. Etenkin palveluhenkilökunnan koulutus ja määrällinen mitoitus on saatettava vastaamaan tarvetta. Tavoite ei onnistu ilman lisäresursointia, jonka ensisijaisena tavoitteena pitää olla riittävän henkilöstön palkkaamiseen vanhushuollon tehtäviin.