Kerhokirjeet

PDF-tiedostoKirje jäsenille ja kerhoille 17.3.2020-1.pdf (92 kB)
SWT kerhokirje Maaliskuu 2020
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Joulukuu 2018.pdf (1.4 MB)
SWT Kerhokirje Joulukuu 2018
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Joulukuu 2017.pdf (291 kB)
SWT Kerhokirje Joulukuu 2017
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Huhtikuu 2017.pdf (1.0 MB)
SWT Kerhokirje Huhtikuu 2017
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Elokuu 2016.pdf (142 kB)
SWT Kerhokirje Elokuu 2016
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Lokakuu 2015.pdf (1.1 MB)
SWT Kerhokirje Lokakuu 2015
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Kesäkuu 2015.pdf (1.6 MB)
SWT Kerhokirje Kesäkuu 2015
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Joulukuu 2014.pdf (212 kB)
SWT Kerhokirje Joulukuu 2014
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Toukokuu 2014.pdf (299 kB)
SWT Kerhokirje Toukokuu 2014
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Helmikuu 2014.pdf (249 kB)
SWT Kerhokirje Helmikuu 2014
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Lokakuu 2013.pdf (253 kB)
SWT Kerhokirje Lokakuu 2013
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Helmikuu 2013.pdf (161 kB)
SWT Kerhokirje Helmikuu 2013
PDF-tiedostoSWT Kerhokirje Tammikuu 2013.pdf (217 kB)
SWT Kerhokirje Tammikuu 2013

Kerhokirje Elokuu 2016


Wanhat Toverit koolla Lohjalla

Wanhojen toverien kerhojen valtakunnallinen kokous pidettiin Lohjalla kaupungintalo Monkolassa perjantaina 26.8. Kokoukseen osallistui noin 70 edustajaa yli kolmestakymmenestä kerhosta eri puolilta Suomea. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti kokoukselle innostavan katsauksen ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen.

Kokous hyväksyi kannanoton Sote-palveluista.

Kannanotossa Suomen Wanhat Toverit korostavat tarvetta asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Peruspalvelut ensin ja hallinto tukemaan niitä. Vähenevät voimavarat on suunnattava peruspalveluihin ja pidettävä tuottamisjärjestelmä kansalaisten demokraattisessa valvonnassa. Sote-palvelutkaan eivät toimi ilman vahvaa julkista rahoitusta. Siksi on pidettävä huoli myös siitä, ettei Sotesta tule vain yritystoiminnan lypsylehmää, jonka tuotot voidaan kätevästi siirtää Suomen verottajan ulottumattomiin.

Matti Louekoski jatkaa Wanhojen toverien puheenjohtajana

Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja seuraavaksi kahden vuoden kaudeksi. Puheenjohtajana jatkaa Matti Louekoski ja asiamiehenä Heikki Kehälinna.

Johtokunnan jäseneksi valittiin Aarre Nord Akaasta, Raimo Väyrynen, Veijo Lehto ja Kari T. Ahonen Helsingistä,  Ulla Pullola Hämeenlinnasta, Maili Hanski Imatralta, Pekka Myllyniemi Lohjalta, Ulla Nordman Porista, Arvi Parviainen Savonlinnasta, Seppo Salminen Tampereelta, Arja Ilola Turusta, Raimo Paalanen Lappeenrannasta, Eino Törrönen Pieksämäeltä ja Heikki Kautiainen Vantaalta.

Kokous päätti järjestörakenteen tiivistämisestä

Kokous teki yksimielisien päätöksen Wanhojen Toverien järjestörakenteen tiivistämisestä. Joka toinen vuosi kokoontunut kerhojen edustajien kokous lopetetaan ja Suomen Wanhat Toverit ry:n ja paikallisten kerhojen keskinäinen yhteydenpito ja päätöksenteko järjestetään siten, että kerhojen nimeämät edustajat kutsutaan SWT ry:n henkilöjäseniksi. Kerhokokouksissa käsitellyt asiat käsitellään tulevaisuudessa kerran kahdessa vuodessa pidettävässä Suomen Wanhat Toverit ry:n vuosikokouksessa. Uudistukseen liittyvistä toimintatavan muutoksista tiedotetaan kerhoille tarkemmin erillisellä kirjeellä.

Nyt tehty päätös vie loppuun useammassa vaiheessa toteutetun järjestörakenteen yksinkertaistamisen. Uusi toimintamalli vahvistaa wanhojen toverien valtakunnallista toimintaa kasvattamalla SWT:n piirissä olevaa aktiivisten toimijoiden joukkoa ja avaamalla uusia mahdollisuuksia viestinnän kehittämiseen.

 

***

 

Kerhokirje lokakuu 2015


Kolumnistitapaaminen kiinnosti Lappeenrannassa

Wanhojen Toverien retkeily- ja kulttuuripäivil­lä järjestetty keskustelutilaisuus kolumnistien kanssa kiinnosti retkeilypäivien osallistujia. Kau­pungin valtuustosali oli tupaten täynnä innokkai­ta kuulijoita. Puheenvuoroissa tehtiin ehdotuksia viestinnän kehittämiseksi ja kolumnien lukija­kunnan laajentamiseksi. Ehdotusten pohjalta on ryhdytty toimeen ja uudistuksia on myös saatu toteutettua.

Kolumnit luettavissa myös Demokraatin verkkolehdestä

Lokakuun puolivälistä lähtien viikon kolumni jul­kaistaan keskiviikkoisin myös Demokraatin verk­kolehdessä: www.demokraatti.fi

Uusina kirjoittajina tänä syksynä ovat aloittaneet Eeva Donner Espanjasta, Hannu Tapiola Tam­pereelta ja Irma Suonpää Raumalta. Alkuperäi­sistä kirjoittajista Pekka Ovaska Satakunnasta on lopettanut. Pekalle kiitokset aktiivisesta mu­kanaolosta.

Kolumnien seurantaa kotisivuilla on parannettu

Wanhojen toverien kotisivuilla julkaistujen vii­koittaisten kolumnien seurantaa on parannettu julkaisemalla etusivulla viiden viimeisen kolum­nin kirjoittajat, otsikot ja ingressit. Klikkaamalla kolumnilinkkiä voi helposti lukea myös mahdolli­sesti väliin jääneet kirjoitukset.

Kolumnit löytyvät myös etusivun palkista koh­dasta viikon kolumni. Viikon kolumni-sivulla voi seurata kolumneihin kohdistunutta kommentoin­tia ja keskustelua. Sivuilla on nähtävissä myös wanhojen toverien uusi facebook-sivu, vaikka lu­kija ei olisikaan kirjautunut facebook-käyttäjäksi.

Wanhoille Tovereille oma facebook-sivu

Wanhoille Tovereille on avattu oma facebook-si­vu. Se löytyy nimellä Suomen Wanhat Toverit. Facebook – sivua käytetään kolumnien julkaise­misen lisäksi myös tiedottamiseen ja siellä voi­daan myös julkaista esimerkiksi kerhojen uutisia ja kuvia.

Facebookissa mainostamme uutta kolumnia ja sivulla olevasta linkistä pääsee suoraan kolum­niin. FB-sivulla voi myös kommentoida kolumne­ja, klikata tykkäyksiä ja jakaa kolumneja omille ystävilleen. Toivomme, että tykkääjiien joukko kasvaisi ripeästi ja kirjoittajamme saisivat run­saasti uusia lukijoita.

Wanhat Toverit mukana Kättä päälle –hankkeessa

SDP kutsui syyskuussa eri tahoja osallistumaan Kättä päälle- hankkeeseen. Tavoite on löytää yhteinen tiekartta Suomen selviytymiseksi ny­kyisistä ja tulevista vaikeuksista. Hankkeen ve­täjänä toimii kansanedustaja Lauri Ihalainen. Syyskuussa järjestetty aloitustyöpaja kokosi yhteen yli 60 eri tahoa ideoimaan suuntaviivoja projektille.

Syksyn aikana on tarkoitus järjestää sekä valta­kunnallisia että alueellisia Kättä päälle-työpajo­ja. Ideat ja esitykset kootaan helmikuuhun men­nessä yhteenvedoksi, jonka pohjalta ryhdytään hahmottamaan tiekarttaa pitemmälle tulevaisuu­teen.

Suomen Wanhat Toverit osallistuu valtakun­nallisiin työpajoihin ja valmistelee myös oman tilaisuuden järjestämistä. Wanhojen Toverien kerhoissa on paljon kokemusta ja osaamista ja olisikin hyvä, jos kerhoissa selvitettäisiin mah­dollisuuksia osallistua alueellisiin tilaisuuksiin.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta www. sdp.fi/fi/katta-paalle.

Kerhokokous Lohjalla elokuussa 2016

SWT:n johtokunta päätti elokuun kokoukses­saan, että ensi vuonna pidettävä Wanhojen Toverien kerhojen kokous pidetään perjantaina 26.8.2016 Lohjan kaupungintalo Monkolassa. Kokouksen järjestelyistä vastaa Läntisen Uu­denmaan Wanhat Toverit.

EKL:n ja Eläkeläiset ry:n

yhdessä organi­soima mielenosoitus keräsi Helsingin kes­kustaan 8.10. suuren joukon ikäihmisiä vas­tustamaan hallituksen rajua leikkauslinjaa. Mukana oli myös paljon vanhoja tovereita eri puolilta Suomea. Ku­via mielenosoituksesta ja informaatiota eläke­järjestelmästä ja eläk­keensaajien toimeen­tuloon liittyvistä asioita löytyy osoitteesta www.elakkeensaajat.fi


Suomen Wanhat Toverit ry

Matti Louekoski
Puheenjohtaja
mapilo@pp.inet.fi
Puh 050 525 0276

Heikki Kehälinna
Asiamies
Vehkalahdentie 35
00950 HELSINKI
Puh 040 500 1186
heikki.kehalinna@elisanet.fi

Käy kotisivuilla osoitteessa  www.wanhattoverit.fi

 

*****

 

Kerhokirje kesäkuu 2015


Vanhat ja nuoret kohtaavat Lappeenrannassa


Antti Lindtman ja Sanna Marin puhuvat retkeilypäivillä

SDP:n varapuheenjohtajat Antti Lindtman ja Sanna Marin ovat pääpuhujia Wanhojen to­verien retkeilypäivillä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puhuu per­jantaina pääjuhlassa ja kansanedustaja, Tampereen kaupun­ginvaltuuston pu­heenjohtaja Sanna Marin tuo tervehdyk­sen päätöslounaalle kansalaistorille lau­antaina.

Retkeilypäivien aat­teellinen sisältö saa lisäviritystä nuorem­man puoluejohdon ja vanhojen tove­rien vuoropuhelus­ta. Aatteelliset lin­jaukset ovat esillä varmasti myös ko­lumnistien keskus­telutilaisuudessa kaupungin valtuus­tosalissa tuntia en­nen perjantain pääjuhlaa.

Kolumnistit osallistuvat joukolla keskustelutilaisuuteen

Wanhojen toverien kotisivulle kirjoittavat ko­lumnistit osallistuvat joukolla ennen pääjuhlaa järjestettävään keskustelutilaisuuteen. Tässä vaiheessa mukaan ovat ilmoittautuneet  Maija Anttila, Raimo Kantola, Armas Lahoniitty, Matti Louekoski, Aimo Massinen, Pekka Myl­lyniemi ja Raimo Väyrynen.

Tarkoituksena on keskustella ja antaa palautetta kirjoittajille sekä miettiä miten saisimme lisättyä keskustelua myös kotisivuilla. Tilaisuudessa esi­tellään myös uusia suunnitelmia kolumnien luki­jakunnan laajentamiseksi.

Vielä ehdit ilmoittautua retkeilypäiville

Retkeilypäiville voi edelleen ilmoittautua mak­samalla osallistumismaksun 70 euroa Suomen Wanhojen toverien tilille IBAN FI22 8146 9710 0818 93. Viestiin merkitään osallistujien nimet. Retkeilypäivien ohjelma ja tarkemmat ilmoittau­tumistiedot löytyvät kotisivuilta www.wanhattoverit.fi.

Hotelleista Hotelli Cumulus on käy­tännössä täynnä mutta Sokos Ho­telli Lappeessa on edelleen varatta­vissa olevia huo­neita Wanhat Tove­rit-kiintiössä.

Tanssiorkesteri Saimaa soittaa Kasinolla

Camilla-laivalla risteilyn jälkeen siirrytään jou­kolla Lappeenrannan Kasinon toveri-illallisille. Tarjolla on osallistumismaksuun sisältyvä Buffet- illallinen. Musiikista Kasinolla huolehtii Tanssior­kesteri Saimaa.

Kuulumisia Virosta

Helsingin vanhojen toverien kerhojen edustajat vierailivat toukokuun alussa Tallinnassa. Ohjel­massa oli mm. Tallinna-Harjumaan Vanhempien Sosialidemokraattien- kerhon järjestämä semi­naari. Seminaarissa tarkasteltiin keväällä järjes­tettyjen riigikogu- ja eduskuntavaalien tuloksia ja sosialidemokraattien menestystä. Kummassa­kin maassa sosialidemokraatit kärsivät tappion ja menettivät paikkoja parlamentissa. Toisin kuin Suomessa Viron SDE on mukana vaalien jälkei­sessä hallituksessa.

Seminaarin jälkeen suomalaisilla oli tilaisuus seurata SDE:n Tallinnan piirin yleiskokousta, jossa puhuivat sekä SDE:n pitkäaikainen pu­heenjohtaja Sven Mikser että toukokuun lopus­sa puoluekokouksessa valittu uusi puheenjohta­ja, venäläistaustainen Jevgeni Ossinovski.

Vierailuohjelmaan kuului myös käynti SDE:n uu­dessa puoluetoimistossa, missä saimme seikka­peräisen selostuksen puolueen organisaatiosta ja toiminnasta. Viron vanhempien sosialidemo­kraattien järjestö on tiiviisti mukana puolueen toiminnassa ja järjes­tön edustaja osallis­tuu myös puoluehalli­tuksen työskentelyyn.

Yhteistyötä Viron suuntaan jatketaan järjestämällä seuraa­va tapaaminen Suo­messa vuoden 2016 loppupuolella. Monilla Suomen Wanhojen toverien kerhoilla on omia suoria yhteyksiä virolaisiin tovereihin. Mikäli yhteyksiä toi­votaan, ilmoita siitä SWT:n asiamiehelle.


Suomen Wanhat Toverit ry

Matti Louekoski
Puheenjohtaja

mapilo@pp.inet.fi

Puh 050 525 0276

Heikki Kehälinna
Asiamies

Vehkalahdentie 35

00950 HELSINKI

Puh 040 500 1186

heikki.kehalinna@elisanet.fi

Käy kotisivuilla osoitteessa  www.wanhattoverit.fi

***

 

 

Kerhokirje joulukuu 2014


Vuosi vaihtuu ja katseet suunnataan vaalikevääseen

Monien yllätysten ja politiikan käänteiden vuosi 2014 alkaa olla takana ja katseet kääntyvät alkavaan vaalivuoteen. Viime aikojen gallupit ovat herättäneet orastavaa optimismia puolueen kannatuksen kääntymisestä nousuun. SDP:n puoluevaltuuston hyväksymä vaaliohjelma, joka vielä täsmentyy tulevina viikkoina, antaa hyvän pohjan vaalityölle. Klikkaa tästä ohjelmaan http://www.sdp.fi/fi/eduskuntavaaliohjelma

Päättymässä oleva vuosi oli merkittävä myös vanhoille tovereille. Suomen Wanhat Toverit ry. hyväksyttiin Seinäjoen puoluekokouksessa SDP:n viralliseksi yhteistyöjärjestöksi. Yhteistyön tiivistyminen näkyy tulevaisuudessa muun muassa parantuvana tiedonkulkuna puolueen ja vanhojen toverien kerhojen välillä. Vanhoja tovereita toivotaan myös mukaan aktiiviseen vaalityöhön.


SWT-Kuulumisia
Johtokunta järjestäytyi

Elokuun kerhokokouksessa valittu Suomen Wanhojen toverien johtokunta on aloittanut toimintansa ja järjestäytynyt. Varapuheenjohtajiksi valittiin Arja Ilola Turusta ja Aulis Nakari Lappeenrannasta. Johtokunta linjasi myös tulevien vuosien toimintaa päättämällä järjestää vuoden 2016 kerhokokouksen Lohjalla ja vuoden 2017 Kulttuuri- ja retkeilypäivät Tampereella.

Kerhojen henkilövaihdokset

Vuoden vaihde merkitsee monissa kerhoissa myös kerhojen vetäjiien ja toimihenkilöiden vaihtumista. Muistattehan ilmoittaa muutoksista asiamiehelle.

Tukimaksu

Wanhojen toverien toiminnan tukemiseksi toivotaan edelleen tukilahjoituksia. Pienetkin summat auttavat ylläpitämään kokonaan talkoovoimin pyöritettävää toimintaa. Tukimaksut voi maksaa SWT:n uudelle tilille Danske Bankissa FI22 8146 9710 0818 93.

Lappeenrannan retkeilypäivien valmistelut etenevät

Lappeenrannassa 28.-29.8.2015 järjestettävien Retkeily- ja kulttuuripäivien valmistelut ovat edenneet ripeästi. Tärkeimmät tapahtumapaikat on jo varattu ja esimerkiksi toveri-illallinen järjestetään Lappeenrannan Kasinolla. Retkeilypäivien tarkempi ohjelma, tiedot hinnoista ja majoituspaikoista sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään kerhoille helmikuun 2015 alkupuolella.

Koulutustilaisuus kerhojen kotisivupäivittäjille

Kerhojen omien kotisivujen ylläpitäjille tarkoitettu koulutuspäivä järjestetään vuodenvaihteen jälkeen 9. helmikuuta 2015. Koulutuspaikka onentinen eli TSL:n koulutustila Helsingissä Hakaniemessä Säästöpankinranta 6 c 2 krs. Kurssillakerrataan tarpeen mukaan vanhoja asioita ja paneudutaan erityisesti kuvien käsittelyyn ja siirtämiseen sivuille. Ilmoittautumiset voi lähettää asiamiehelle sähköpostilla.

Viikon Kolumni

Vanhojen toverien kotisivuilla julkaistaan jo toista vuotta viikoittain vaihtuvia ansiokkaita kolumneja ajankohtaisista aiheista. Sivustolta löytyy myös kirjoittajien kaikki tähänastiset kolumnit. Käy katsomassa mitä esimerkiksi Ulf Sundqvist kirjoitti vuosi sitten marraskuussa politiikan kuluttajansuojasta tai Matti Louekoski keväällä 2013 ennenaikaisista vaaleista.

”Pari päivää ihanaa lomaa” -tarjous jatkuu

Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja Restel hotelliketjun majoitustarjoukset wanhoille tovereille ovat voimassa hotellikohtaisin rajoituksin vuoden 2015 maaliskuun loppuun. Tarjousten hotelli- ja kylpyläkohtaiset voimassaoloajat voi käydä tarkistamassa oheisesta linkistä http://www.rantasipi.fi/osk-tuki tai wanhojen toverien kotisivulla www.wanhattoverit.fi.

Wanha Toveri–arvonimihakemukset

Nuorten Puolesta ry. Arvonimi maksaa 50€ + postikulut

Ari Näätsaari

Puh 09 4789 8251

Saariniemenkatu 6

00530 Helsinki


HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ VAALIVUOTTA 2015

Suomen Wanhat Toverit ry.

Matti Louekoski

Puheenjohtaja

Puh 050 525 0276

mapilo@pp.inet.fi


Heikki Kehälinna

Asiamies

Puh 040 500 1186

heikki.kehalinna@elisanet.fi

Käy kotisivuilla osoitteessa www.wanhattoverit.fi

 

***

Kerhokirje toukokuu 2014

 

Wanhojen toverien kerhot ovat parhaillaan valitsemassa

kerhokokouksen edustajia.

Kukin kerho voi lähettää kokoukseen yhden varsinaisen ja yhden varaedustajan.

Kerhon edustajien nimet ja yhteystiedot pyydetään lähettämään ennakkoon sihteerille heikki.kehalinna@elisanet.fi

Suomen Wanhojen Tovereiden kerhojen kuudes edustajien kokous kokoontuu perjantaina 22.8.2014 Tikkurilassa Vantaan kaupungintalossa. Vantaalla valitaan kahden vuoden toimikaudeksi SWT:n puheenjohtaja, asiamies ja johtokunta.

Kerhoille ja kokousedustajille lähetetään toukokuun aikana kokouksen virallinen kokouskutsu ja muu kokousmateriaali. Suomen Wanhojen toverien johtokunta viimeisteli huhtikuun lopulla pitämässään kokouksessa esityksen Wanhojen Toverien toimintaperiaatteet - asiakirjaksi. Kokouksen käsittelyyn tulevassa asiakirjassa kuvataan wanhojen toverien uudistettu toimintaorganisaatio ja sen toimintaperiaatteet.

Wanhat toverit SDP:n puoluekokouksessa

Suomen Wanhat Toverit ovat mukana SDP:n puoluekokouksessa Seinäjoella omalla esittelypisteellään. Esittelypisteellä voi kerhokuulumisten lisäksi hoitaa toimintaan liittyviä käytännön asioita. Osoitteenmuutokset, materiaali-hankinnat ja esimerkiksi kerhojen sivujen päivittämiseen liittyvät kysymykset voidaan selvittää Seinäjoella.

Nimityksiä Suomen Wanhat Toverit ry:ssä

Suomen Wanhojen Toverien johtokunta valitsi huhtikuussa pitämässään kokouksessa järjestön sihteeriksi Veijo Lehdon ja rahastonhoitajaksi Kari T. Ahosen. Veijo Lehto teki pitkän työuran rakentamiseen ja kiinteistötoimintaan liittyvien organisaatioiden toimitusjohtajana. Kari T. Ahonen oli pitkäaikainen eduskunnan hallintojohtaja. Molemmat toverit ovat myös toimineet lukuisissa puolueen ja työväenliikkeen luottamustoimissa.

Nyt tehdyt valinnat liittyvät tavoitteeseen vahvistaa SWT:n toimintakykyä. Suomen Wanhat Toverit on lähes kuudenkymmenen kerhon yhteisö, joka järjestää vuosittaisia tapahtumia ja mm ylläpitää aktiivista, kehittyvää kotisivua. Kaikki toiminta niin kerhoissa kuin Suomen Wanhoissa Tovereissakin tehdään talkoohengessä ilman korvauksia.

Kaikki mukaan vaalityöhön

Eurovaalien tulos ratkaistaan seuraavien viikkojen aikana. Nyt on aika tulla mukaan vaalityöhön.

Vaalien ennakkoäänestyspäivät ovat 14.- 20.5.2014 ja vaalipäivä 25.5.2014. Lisää tietoa eurovaaleista löytyy SDP:n eurovaalisivuilta www.eurovaalit.sdp.fi

SDP:n ehdokkaat:

232  Timo Harakka

233  Liisa Jaakonsaari

234  Mikael Jungner

235  Ilkka Kantola

236  Anne Karjalainen

237  Kimmo Kiljunen

238  Johannes Koskinen

239  Miapetra Kumpula-Natri

240  Janne Laulumaa

241  Anna-Kristiina Mikkonen

242  Riitta Myller

243  Reijo Paananen

244  Tuula Peltonen

245  Kaisa Penny

246  Nasima Razmyar

247  Mitro Repo

248  Kaarin Taipale

249  Eero Vainio

250  Antti Vuolanne

251 Thomas Wallgren

Vapaaehtoinen toiminnan tukimaksu

Wanhojen toverien yhteisön toiminta on laajentunut ja lisääntynyt nopeasti viime vuosien aikana. Parhaillaan kerätään pienimuotoisen kyselyn avulla tietoa kerhojen toiminnasta ja sen laajuudesta. Tuloksista kerrotaan elokuussa kerhokokouksessa.

Kerhotoiminnan laajentuminen näkyy ja tuntuu monin tavoin myös valtakunnallisessa toiminnassa. Viestintätarpeet lisääntyvät, kerhokäyntejä toivotaan jne. Tästä syystä otimme viimevuonna käyttöön vapaaehtoisen toiminnan tukimaksun toimintamme taloudellisen perustan vahvistamiseksi. Monissa kerhoissa asiaan suhtauduttiin myönteisesti ja laitettiin hattu kiertämään.

Toivomme, että kerhoissa kerrottaisiin kannatusjäsenmaksusta. Pienikin tuki on tärkeää. Vapaaehtoisen, esim. 10 €:n kannatusjäsenmaksun, voi maksaa Suomen Wanhat Toverit r.y:n tilille FI67 1655 3000 0007 37.

”Pari päivää ihanaa lomaa” -tarjous jatkuu

Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja Restel hotelliketju ovat jatkaneet wanhoille tovereille tarjottavia erikoishintaisia hotelli- ja kylpylälomatarjouksia. Uudet tarjoukset ovat voimassa hotellikohtaisin  rajoituksin vuoden 2015 maalikuun loppuun. Tarjousten hotelli- ja kylpyläkohtaiset voimassaoloajat voi käydä tarkistamassa oheisesta linkistä http://www.rantasipi.fi/osk-tuki tai wanhojen toverien kotisivulla  www.wanhattoverit.fi

Pyydämme kerhojen yhdyshenkilöitä lähettämään tämän kerhokirjeen edelleen oman kerhonsa jäsenille.

Suomen Wanhat Toverit ry.

Matti Louekoski

Puheenjohtaja

Puh 050 525 0276

mapilo@pp.inet.fi


Heikki Kehälinna

Asiamies

Puh 040 500 1186

heikki.kehalinna@elisanet.fi

Käy kotisivuilla osoitteessa www.wanhattoverit.fi

***

Kerhokirje helmikuu 2014

 

Tartutaan EU-vaalityöhön arkailematta

SDP valmistautuu loppukevään puoluekokoukseen. Jäsenäänestys kokousedustajista on jo alkanut. Kokouksessa vedämme taas linjaa tulevaisuuteen – ja tällä kertaa ankeiden talouden näkymien ahdistamina. Samaan aikaan on valmistauduttava myös EU-vaaleihin. Unionin eheys ja tulevaisuus eivät näytä yhtään Suomen odotuksia valoisammilta.

Puolueen omien asioiden tärkeys ei saa jättää varjoonsa unionin parlamenttiin tehtäviä valintoja. Wanhojen tovereiden kokemuksella tiedämme porvareiden yrittävän mediavallallaan edustajapaikkojen kaappausta. Vaalikampanjan aikana on ollut tapana yksinkertaistaa EU-parlamentin roolia ja vähätellä sen merkitystä Suomen edunvalvonnan kannalta.

Eu –vastaisella kampanjoinnilla eräät ryhmät taas tavoittelevat kiinnostuksen vähentämistä vaaleja ja koko unionia kohtaan. Unioni on ja pysyy. Sen merkitys ei sillä vähene, että unionin vastaiset ryhmät kiihottavat mieliä sitä vastaan. Meidän on muistettava, että unioni on se ympäristö, jossa asetetaan keskeiset raamit Suomen talouden, kulttuurin ja turvallisuudenkin kehittymiselle. Siinä päätöksenteossa on oltava mukana mahdollisimman suurella panoksella ja hyvällä edustuksella.

Hyvä tulos vaaleissa ei tule sivusta seuraamalla. Wanhojen tovereiden aktiivisuudella on nyt kysyntää. Otetaan haaste vastaan ryhtymällä vaalityöhön arkailematta.

Matti Louekoski

 

EUROVAALIT:

Ennakkoäänestys 14-20.5.2014. Vaalit 25.5.2014

SDP:n ehdokkaat löytyvät: www.eurovaalit.sdp.fi

Käytä äänioikeuttasi!

*

Vantaalla valmistaudutaan kerhojen edustajien kokoukseen

Vantaan vanhat toverit ovat käynnistäneet elokuussa pidettävän kerhojen edustajien kokouksen valmistelut. Kerhojen edustajien kokous kokoontuu perjantaina 22. elokuuta Tikkurilassa Vantaan kaupungintalolla. Kokoukseen voi jokainen kerho lähettää yhden varsinaisen ja yhden varaedustajan. Ennakkokutsu lähetetään kerhoille maaliskuun alussa.

Kokouksen asiakysymyksistä tärkein on saattaa loppuun edellisessä kerhokokouksessa elokuussa 2012 käynnistetty Suomen Wanhojen toverien toiminta- ja järjestörakenteen uudistus. Uudistus sisältyy kokouksen käsittelyyn tulevaan toimintaohjelmaesitykseen. Uudistuksen ensimmäinen vaihe eli Wanhat Toverit ry:n sääntöuudistus on jo saatu valmiiksi ja uudet säännöt on vahvistettu.

Kerhot ottavat aktiivisesti käyttöön sähköistä viestintää

Kerhot ovat viime aikoina aktivoituneet sähköisen viestinnän käyttöönottamisessa. Useat kerhot ovat kertoneet sähköpostirekistereiden perustamisesta ja siirtymisestä sähköpostikirjeisiin. Näin on tehnyt muun muassa Helsingin Vanhat toverit.

Kerhojen sähköpostiviestinnän kokonaistilanteesta kertovat seuraavat luvut. SWT:n lähes kuudestakymmenestä kerhosta sähköpostiosoite on 46 kerholla, siis vain noin kymmenen kerhoa on enää tämän verkon ulkopuolella. Kolmasosa kerhoista on aktivoinut myös oman kerhosivun www.wanhattoverit.fi –sivustolla. Omaa kerhosivua käytetään mm. tulevista tapahtumista tiedottamiseen ja toiminnasta raportoimiseen.

Jo viime syksynä kokeilimme sähköisen kerhokirjeen lähettämistä. Se onnistui hyvin ja sai myönteisen vastaanoton. Tämän kevään aikana näin jatketaan ja postin kautta lähetetään perinteinen kirje vain niille kerhoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Siirryttäessä sähköisiin kirjeisiin on kuitenkin muistettava huolehtia yhteydenpidosta myös kirjeitse niihin kerholaisiin, jotka eivät ole verkossa mukana.

Joko seuraat kolumnistipalstaa kotisivuilla www.wanhattoverit.fi ?

Suomen Wanhojen Toverien kolumnisteina ovat: Matti Louekoski, Armas Lahoniitty, Aimo Massinen, Ulpu Iivari, Kari Arola, Aulikki Kananoja, Pirkko Lahti, Reijo Hämäläinen, Pekka Myllyniemi, Maija Anttila, Pekka Ovaska, Pertti Paasio, Ulf Sundqvist, Raimo Väyrynen ja Raimo Kantola.

Kolumnit ilmestyvät viikon välein, keskikesällä 3 viikon välein.

 

Matti Louekoski

Suomen Wanhat Toverit

Puheenjohtaja

mapilo@pp.inet.fi

Puh 050 525 0276

 

Heikki Kehälinna

Sihteeri-taloudenhoitaja

Vehkalahdentie 35

00950 HELSINKI

Puh 040 500 1186

heikki.kehalinna@elisanet.fi

***

 

SWT:n Uutiskirje marraskuu 2013

 

Kerhojen kokous kokoontuu elokuussa 2014 Vantaalla


Joka toinen vuosi kokoontuva wanhojen toverien kerhojen edustajien kokous järjestetään Vantaalla perjantaina 22. elokuuta. Vantaan wanhat toverit on jo tarttunut toimeen ja varannut mm. kokouspaikan. Tulemme kokoontumaan arvokkaissa puitteissa Vantaan kaupungin valtuustosalissa.

Vantaan kokous tulee olemaan ensimmäinen, joka järjestetään Suomen Wanhat Toverit ry:n uudistettujen sääntöjen voimassa ollessa. Kerhokokouksen ja SWT ry:n vuosikokouksen ajoittuminen samaan aikaan ja kytkeytyminen toisiinsa korostaa tapahtuman merkitystä wanhojen toverien toiminnan suuntaajana.

Lappeenrantaan 2015

Marraskuun puolivälissä kokoontunut SWT:n johtokunta päätti, että seuraavat valtakunnalliset Kulttuuri- ja retkeilypäivät järjestetään elokuussa 2015 Lappeenrannassa. Lappeenrannan ympäristön wanhat toverit ovat jo käynnistäneet retkeilypäivien valmistelut. Hyvä näin, koska lahtelaisten tekemässä Lahden retkeilypäivien arvioinnissa havaittiin, että tämänkaltaisen tapahtuman valmisteluun tarvitaan lähes kahden vuoden aika.

Wanhojen toverien retkeilypäivien suosio on vankka. Tästä on osoituksena sekin, että kiinnostuksensa vuoden 2017 päivien järjestämiseen ovat ilmaisseet jo nyt Tampereen wanhat toverit.

Sähköinen kerhokirje otettiin myönteisesti vastaan

Lokakuussa julkaistu ensimmäinen sähköinen kerhokirje kirvoitti myönteistä palautetta kerhoista. Monissa kerhoissa on myös ryhdytty toimeen jäsenten sähköpostiosoitteiden kokoamiseksi ja sähköisiin kirjeisiin siirtymiseksi. Sähköisiin kirjeisiin siirtyminen ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että ne wanhat toverit, joilla ei ole käytössä sähköpostia unohdettaisiin. Uuteen muotoon tehty kirje voidaan jakaa edelleen kerhokokouksissa entiseen tapaan.

***

SWT:n Kerhokirje lokakuu 2013

 

Lahti antoi voimia toimintaan

Wanhojen tovereiden kerhojen toiminta on kesän jälkeen jälleen täydessä vauhdissa. Elokuussa Lahdessa järjestetyt, erinomaisesti onnistuneet Retkeily- ja kulttuuripäivät kohottivat yhteishenkeä ja antoivat potkua tuleviin koitoksiin.
Kiitos Lahden wanhoille tovereille

SWT:n toimikunta kokoontui syyskuussa ja päätti, että seuraavat, vuoden 2015 retkeilypäivät järjestetään Lappeenrannassa. Lappeenrannan ympäristön Wanhat toverit ovat jo tarttuneet toimeen. Kerhojen edustajien kokous pidetään ensi vuoden elokuussa todennäköisimmin pääkaupunkiseudulla.

Parannetaan viestintää

Kuluvan syksyn ja talven aikana erityistä huomiota kiinnitetään Suomen Wanhojen toverien viestinnän kehittämiseen. Kotisivut ovat jo uudistuneet ja saaneet elävyyttä ennen kaikkea viikoittain vaihtuvien kolumnikirjoitusten muodossa. Myös kerhouutisia löytyy kerhojen omilta sivuilta.

Kerhojen kokoontumisaikoja julkaistaan kerhopalstalla ja kerhojen uutisia otetaan myös etusivulle. Pistäkää tulemaan osoitteeseen retu.sarjanen@kolumbus.fi.

Kerhokirje sähköiseen aikaan

Tämä kirje on ensimmäinen uudistettu sähköinen kerhokirje. Se on lähetetty sekä perinteisesti paperilla että sähköisesti kaikille niille kerhoille, joiden sähköpostiosoite on SWT:n tiedossa. Toivomuksemme on, että mahdolli-simman moni vastaanottaja kävisi katsomassa onko kirje tullut omaan sähköpostilaatikkoon. Antakaa palautetta miten kirje toimii?

Uudistus tehdään vaiheittain lähettämällä toistaiseksi kirjeet sekä postin kautta että sähköisesti.  Tavoitteena on siirtyä vähitellen enimmäkseen sähköisesti lähetettävään kirjeeseen. Uudistukseen on monta syytä. Sähköinen kirje on ilmainen ja se voidaan helposti lähettää edelleen sellaisille kerhojen jäsenille, joilla on sähköpostiosoitteet.

Järjestelmän toiminnan kannalta on ratkaisevan tärkeätä, että sähköposti-osoitteet ovat ajan tasalla. Toivomme, että kirjeiden vastaanottajat tarkastaisivat yhteystietonsa Wanhojen Tovereiden kotisivuilta ja tarvittaessa lähettäisivät uudet yhteystiedot osoitteeseen heikki.kehalinna@elisanet.fi.Toivomme lisäksi, että saisimme sähköpostiosoitteet myös niistä kerhoista, joihin meillä ei vielä sitä ole.

Joulukuussa kotisivukoulutus uusille kerhojen ylläpitäjille ja kertaajille

Viestinnän kehittäminen edellyttää myös koulutusta. Syksyn lopulle on varattu yhden päivän mittainen kotisivujen ylläpitokoulutus yhdessä TSL:n kanssa.
Koulutus järjestetään Helsingissä keskiviikkona 11.12.2013.
Kurssi on tarkoitettu ensisijassa uusille kerhojen sivujen ylläpitäjille, mutta mukaan otetaan myös kertauksesta kiinnostuneita. TSL:n luokkaan mahtuu kymmenkunta osallistujaa. Kurssilla käsitellään myös kerhokirjeiden uudistamista.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut voi lähettää marraskuun loppuun mennessä Heikki Kehälinnalle heikki.kehalinna@elisanet.fi.

SWT:n kannatusjäsenmaksu

Suomen Wanhojen Toverien vuosikokous päätti ottaa käyttöön vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun toimintamme taloudellisen perustan vahvistamiseksi. monissa kerhoissa on asiaan suhtauduttu myönteisesti ja pistetty tukea liikkeelle. Kiitos siitä.

Toivomme, että kerhoissa kerrottaisiin kannatusjäsenmaksusta. Pienikin tuki on tärkeää. Vapaaehtoisen, esim. 10 €:n kannatusjäsenmaksun, voi maksaa Wanhojen Toverien tilille FI67 1655 3000 0007 37.

Jäsenetu voimassa vuoden loppuun

Osuuskunta Tradeka -yhtymän ja Restel hotelliketjun erikoishintaisista hotelli- ja kylpylälomatarjouksista voi tehdä varauksen helposti wanhojen toverien kotisivuilla olevan linkin kautta. Varauksia tehtäessä tulee mainita mainoksessakin näkyvä tunnus OSKTUKI. 

Yhteydenpito

Wanhojen toverien pitkäaikainen asiamies Pekka Lahtinen on keventänyt toimintaansa terveydellisistä syistä. Toivomme, että viestit ja tiedustelut ohjattaisiin ensisijaisesti joko puheenjohtajalle tai sihteeri- taloudenhoitajalle.

Käy kotisivuilla osoitteessa www.wanhattoverit.fi

 

Matti Louekoski

Suomen Wanhat Toverit                     

Puheenjohtaja

mapilo@pp.inet.fi

Puh. 050 525 0276

 

Heikki Kehälinna

Wanhat Toverit ry

Sihteeri-taloudenhoitaja

Vehkalahdentie 35

00950 HELSINKI

Puh.  040 500 1186

heikki.kehalinna@elisanet.fi

***

Suomen Wanhat Toverit

Kerhokirje helmikuu 2013

Wanhojen Tovereiden retkeily- ja kulttuuripäivät
Lahdessa 23.-24.8.2013

Wanhojen Tovereiden valtakunnalliset Retkeily- ja kulttuuripäivät pidetään tänä vuonna Lahdessa. Lahteen odotetaan jälleen suurta joukkoa vanhoja tovereita eri puolilta Suomea.

Pääjuhla on perjantaina 23.8. iltapäivällä Sibeliustalon Puusepän Salissa. Ilmoittautuminen, tulokahvit ja tapaamistori on avoinna Sibeliustalolla pe. klo 11.00 alkaen.
Perinteinen toveri-illallinen järjestetään Teivaan Lokki Ravintolassa. Illalliselle saavutaan Vesijärvellä järjestetyn kulttuuriristeilyn päätteeksi.

Lauantaina retkeilypäivien osallistujat kokoontuvat muistohetkeen ja seppeleen laskuun punavankien muistomerkille Fellmanin puistoon. Lahden kaupunkiin tutustumisen jälkeen kokoonnutaan yhteiselle lounaalle Lahti Halliin Messukeskukseen.

Osallistumisoikeus varmistetaan maksamalla osallistumismaksu 70 €/henkilö viimeistään 1.6.2013 mennessä: Wanhat Toverit ry:n tilille FI67 1655 3000 0007 37. Viestiin merkitään osallistujien nimet. Kerhoittain tai useamman henkilön yhteismaksuissa viestiin: Wanhat Toverit Lahti ja osallistujalista toimitetaan taloudenhoitaja Heikki Kehälinnalle. Yhteystiedot on kirjeen lopussa.

Hotellit

Retkeilypäiville osallistuville on varattu kiintiöt kolmesta hotellista. Hotelli Cumuluksesta,
Hotelli Mustasta Kissasta ja Kauppahotelli Grandista. Hotellivaraukset tulisi tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kesäkuun 20. päivään mennessä. Sekä yksitttäisten henkilöiden että kerhojen majoitusvaraukset tehdään suoraan hotelleihin varaustunnuksella Wanhat Toverit.

Majoitushotellien hinnat ja yhteystiedot:

Cumulus Lahti

Kauppakatu 10                       Hinnat
Puh.  03 813711                    89,00 EUR / vrk / 1hh standard
Fax.  03 7818922                   94,00 EUR / vrk / 2hh standard
lahti.cumulus@restel.fi           116,00 EUR / vrk / 1hh superior
                                           121,00 EUR / vrk / 2hh superior

Hotelli Musta Kissa

Rautatienkatu 21                    Hinnat
Tel.   03-544 9000                  1hh á 74,00 EUR / hlö / yö
Fax.  03-544 9100                  2hh á 41,00 EUR / hlö / yö
info@mustakissa.com
http://www.mustakissa.com

Kauppahotelli Grand

Hämeenkatu 4                        Hinnat
Puh.  03 54 400                      67 EUR / vrk / 1hh
grand@avainhotellit.fi              80 EUR / vrk / 2hh
http://www.avainhotellit.fi/grand/       Hintaan sisältyy auton pysäköinti.

Tarkempaa ja päivitettyä tietoa Retkeilypäivistä löytyy kotisivuilta osoitteesta: www.wanhattoverit.fi


Wanhat Toverit ry:n vuosikokous uudisti sääntönsä.

Ministeri Matti Louekoski valittiin jatkamaan Wanhojen Tovereiden puheenjohtajana torstaina 14.2. pidetyssä vuosikokouksessa. Varapuheenjohtajiksi valittiin Arja Ilola Turusta ja Erkki Koskelin Janakkalasta.

Wanhat Toverit ry:n vuosikokous päätti myös järjestörakenteen uudistuksesta ja sääntömuutoksista viime vuoden elokuun kerhokokouksen linjaamien suuntaviivojen mukaisesti.  Päätöksentekoa selkeytettiin yhdistämällä henkilövalintojen kautta Suomen Wanhojen Toverien toimikunta ja Wanhat Toverit ry:n johtokunta.

Käytännön päätöksenteko tapahtuu nyt uudessa yhteisessä Suomen Wanhat Toverit ry:n johtokunnassa. Uudistus toteutettiin siten, että kerhoilla säilyy edelleen mahdollisuus valita edustajat päättävään elimeen. Kerhojen edustajien kokous kokoontuu edelleenkin kerran kahdessa vuodessa.

Sääntöuudistuksessa muutettiin johtokunnan kokoa siten, että siihen voi kuulua puheenjohtajan lisäksi korkeintaan 14 jäsentä. Vuosikokous valitsi johtokuntaan seuraavat toverit: Jussi-Pekka Alanen ja Aarne Laurila Helsingistä, Soili Häkkinen Kotkasta, Veli Heikkilä Vantaalta, Arja Ilola Turusta, Erkki Koskelin Janakkalasta, Matti Liukkonen Säkylästä, Arvi Parviainen Savonlinnasta, Ulla Pullola Hämeenlinnasta, Aulis Nakari Lappeenrannasta, Jussi V.Niemi Tampereelta ja Pekka Myllyniemi Lohjalta. Johtokuntaan valittiin lisäksi asiamies Pekka Lahtinen ja taloudenhoitaja Heikki Kehälinna.

Sääntöuudistuksella tehtiin mahdolliseksi kannatusjäsenmaksun kerääminen. Tavoitteena on vahvistaa Wanhojen Tovereiden toiminnan taloudellista perustaa. Kaikki toiminta perustuu edelleen niin valtakunnallisesti kuin kerhoissakin vapaaehtoiseen toimintaan ja talkootyöhön, mutta siitä huolimatta jäsenmäärältään kasvava järjestö tarvitsee taloudellisia voimavaroja.

 

Toverillisesti tervehtien

Pekka Lahtinen                         Heikki Kehälinna
Suomen Wanhat Toverit              Wanhat Toverit ry.
Asiamies                                    Taloudenhoitaja
Kontulankaari 3 G 157                 Vehkalahdentie 35
00940 HELSINKI                          00950 HELSINKI
Puh. 0405228694                        Puh 0405001186
pekka.lahtinen@pp.sak.fi              heikki.kehalinna@elisanet.fi

***

Suomen Wanhat Toverit

Kerhokirje tammikuu 2013

Uusi vuosi kääntää katseet tulevaan

Vuosi on vaihtunut ja on aika kääntää katseet tulevaan. Wanhoilla Tovereilla on edessään toiminnantäyteinen vuosi 2013. Kerhot ovat olleet aktiivisesti liikkeellä heti loppiaisen jälkeen. Kokouksia on pidetty eri puolilla Suomea. Tapahtumia on valmisteilla niin paikallisesti kuin alueellisestikin.

Suomen Wanhojen Toverien päätapahtuma on tänä vuonna Valtakunnalliset retkeily- ja kulttuuripäivät Lahdessa 23.- 24. elokuuta. Valmistelut ovat jo täydessä käynnissä Lahdessa. Alustava ohjelma sekä tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään kerhoihin helmikuun alkupuolella. Merkitkää päivät jo nyt kalenteriin.

Kerhojen muutosilmoitukset

Vuoden vaihteessa kerhoissa tapahtuu paljon henkilövaihdoksia. Tiedonkulun kannalta on tärkeätä, että muutoksista ilmoitetaan SWT:n asiamiehelle. Osoitetiedot ovat kirjeen lopussa. Kerhojen tulisi ilmoittaa puheenjohtajan lisäksi myös toisen henkilön yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Kerhojen vetäjien tai niin toivottaessa koko toimikunnan tiedot päivitetään myös Wanhojen Toverien kotisivuille.

Uudistuneet kotisivut ja koulutusta ylläpitäjille   

Wanhojen Toverien kotisivut ovat saaneet uutta ilmettä.  Vuoden alusta sivuilla on käynnistynyt kolumnien sarja. Kirjoittajiksi on lupautunut näyttävä joukko nimekkäitä vanhoja tovereita. Kirjoitukset vaihtuvat parin viikon välein. Käykää lukemassa ja pistäkää sanaa kiertämään.  www.wanhattoverit.fi

Sivuille on avattu myös kerhojen käyttöön kerhopalsta. Palstalla kerhot voivat ilmoittaa kokouksista ja tapahtumista lehtien järjestöpalstojen tapaan. Ilmoitukset kerhopalstalle voi lähettää Reino Sarjaselle osoitteeseen retu.sarjanen@kolumbus.fi

Kerhoilla on myös mahdollisuus päivittää omatoimisesti omia kerhosivujaan. Sivulle voi laittaa esimerkiksi kerhokirjeet, kutsut, valokuvia toiminnasta ja tapahtumista jne. Kerhojen omien sivujen ylläpito on helppoa ja ylläpitäjille tarjotaan koulutusta. Seuraava koulutustilaisuus järjestetään helmikuussa. Kiinnostuneet kerhot voivat olla yhteydessä Heikki Kehälinnaan joko puhelimitse puh 0405001186 tai sähköpostilla heikki.kehalinna@elisanet.fi

Merkkipäiväonnittelut Wanhojen toverien rahastoon

Monet vanhat toverit viettävät merkkipäiviään alkaneenakin vuonna. Yhtenä hyvänä mahdollisuutena muistamiselle on Wanhojen Toverien rahasto. Rahasto toimii KSR:n yhteydessä ja sen tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja palkinnoin työväenliikkeen historia- ja perinnetutkimusta sekä sosialidemokraattisen liikkeen sivistys-, valistus ja kulttuuritoimintaa.

Rahastoa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia olisi hyvä tehdä tunnetuksi kerhokokouksissa ja muissa sopivissa tilanteissa. Lisää tietoa löytyy rahastosta KSR:n sivuilta. Sivuille pääsee Wanhojen Toverien kotisivujen kautta klikkaamalla KSR:n merkkiä.

KSR:n yhteystiedot

Puh. (09) 5868 530
Fax. (09) 5868 5330
E-mail: muista@sivistysrahasto.fi


Wanha Toveri – arvonimihakemukset

Nuorten Puolesta ry.      Arvonimi maksaa 50€ + postikulut

Ari Näätsaari

Saariniemenkatu 6         Puh 09 4789 8251

00530 Helsinki               ari.naatsaari@sdp.fi

 

Toverillisesti tervehtien

Pekka Lahtinen                                  Heikki Kehälinna

Suomen Wanhat Toverit                     Wanhat Toverit ry.

Asiamies                                           Sihteeri-taloudenhoitaja

Kontulankaari 3 G 157                        Vehkalahdentie 35

00940 HELSINKI                                00950 HELSINKI

Puh. 0405228694                              Puh 0405001186

pekka.lahtinen@pp.sak.fi                    heikki.kehalinna@elisanet.f

***

Kerhokirje syyskuu 2012

Kerhojen edustajien kokous 23.8.2012 Helsingissä

Kokous sujui hyvin, järjestelyt toimivat hienosti ja kokouspaikka oli hyvä.
Kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille.

Edustajia oli 64, jopa 36 kerhosta. Lisäksi osanottajia oli SWT:n toimikunnan ja WT ry:n johtokunnan jäsenet ja kokouksen seuraajia, kaikkiaan kokoussalissa oli runsaat 90 Wanhaa Toveria.

Jacob Söderman luopui puheenjohtajan tehtävästä. Varapuheenjohtaja Erkki Koskelin kiitti toimikunnan puolesta Södermania erinomaisen hyvästä johtamisesta ja yhteistyöstä. Jacob Söderman ylläpiti näkyvästi Wanhojen Tovereiden toimintaa. Uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2014 kokoukseen saakka valittiin ministeri Matti Louekoski, asiamieheksi Pekka Lahtinen ja heidän lisäkseen toimikuntaan: Jussi-Pekka Alanen Helsingin Vanhat Toverit, Soili Häkkinen Etelä-Kymenlaakson Wanhat Toverit Kotka, Arja Ilola Turun seudun Wanhat Toverit, Erkki Koskelin Janakkalan Wanhat Toverit, Arvi Parviainen Savonlinnan Wanhat Toverit, Ulla Pullola Hämeenlinnan Wanhat Toverit, Jussi V.Niemi Tampereen Wanhat Toverit ja Pekka Myllyniemi Läntisen Uudenmaan Wanhat Toverit Lohja.

Suomen Wanhat Toverit Retkeily- ja kulttuuripäivät 23.-24.8. 2013 Lahdessa

Lahden WT-kerhon puheenjohtaja Eero Laine toivotti Toverit tervetulleeksi Lahteen.

Kokouksen julkilausuma

Ajankohtaisuutta ja kunnallisvaaleja käsittelevä julkilausuma tämän kirjeen liitteenä.

Kerhot mukaan kotisivujen uudistamiseen

Wanhojen Toverien uudet kotisivut on avattu. Kotisivu-uudistus on avannut kerhoille mahdollisuuden ylläpitää ja tuottaa omaa sisältöä kerhon omilla sivuilla. Uudistukseen liittyvä selvitys ja mahdolliseen mukaantuloon liittyvä ilmoituslomake liitteenä.

Lue Kotisivukirje täältä

Tutustu sivuihin:
www.wanhattoverit.fi

Suomen Wanhat Toverit ja Wanhat Toverit ry:n käsitteiden selvennys

Päätettiin valmistella ja toimia siten, että käsitteiden sekaannus poistuu.

 

Toverillisesti tervehtien

Pekka Lahtinen
Suomen Wanhat Toverit
Asiamies

Kontulankaari 3 G 157
00940 HELSINKI
040 522 8694
pekka.lahtinen@pp.sak.fi

 

SWT:n Kerhokirje helmikuu 2014

 

Tartutaan EU-vaalityöhön arkailematta

SDP valmistautuu loppukevään puoluekokoukseen. Jäsenäänestys kokousedustajista on jo alkanut. Kokouksessa vedämme taas linjaa tulevaisuuteen – ja tällä kertaa ankeiden talouden näkymien ahdistamina. Samaan aikaan on valmistauduttava myös EU-vaaleihin. Unionin eheys ja tulevaisuus eivät näytä yhtään Suomen odotuksia valoisammilta.

Puolueen omien asioiden tärkeys ei saa jättää varjoonsa unionin parlamenttiin tehtäviä valintoja. Wanhojen tovereiden kokemuksella tiedämme porvareiden yrittävän mediavallallaan edustajapaikkojen kaappausta. Vaalikampanjan aikana on ollut tapana yksinkertaistaa EU-parlamentin roolia ja vähätellä sen merkitystä Suomen edunvalvonnan kannalta.

Eu –vastaisella kampanjoinnilla eräät ryhmät taas tavoittelevat kiinnostuksen vähentämistä vaaleja ja koko unionia kohtaan. Unioni on ja pysyy. Sen merkitys ei sillä vähene, että unionin vastaiset ryhmät kiihottavat mieliä sitä vastaan. Meidän on muistettava, että unioni on se ympäristö, jossa asetetaan keskeiset raamit Suomen talouden, kulttuurin ja turvallisuudenkin kehittymiselle. Siinä päätöksenteossa on oltava mukana mahdollisimman suurella panoksella ja hyvällä edustuksella.

Hyvä tulos vaaleissa ei tule sivusta seuraamalla. Wanhojen tovereiden aktiivisuudella on nyt kysyntää. Otetaan haaste vastaan ryhtymällä vaalityöhön arkailematta.

Matti Louekoski

 

EUROVAALIT:

Ennakkoäänestys 14-20.5.2014. Vaalit 25.5.2014

SDP:n ehdokkaat löytyvät: www.eurovaalit.sdp.fi

Käytä äänioikeuttasi!

***

Vantaalla valmistaudutaan kerhojen edustajien kokoukseen

Vantaan vanhat toverit ovat käynnistäneet elokuussa pidettävän kerhojen edustajien kokouksen valmistelut. Kerhojen edustajien kokous kokoontuu perjantaina 22. elokuuta Tikkurilassa Vantaan kaupungintalolla. Kokoukseen voi jokainen kerho lähettää yhden varsinaisen ja yhden varaedustajan. Ennakkokutsu lähetetään kerhoille maaliskuun alussa.

Kokouksen asiakysymyksistä tärkein on saattaa loppuun edellisessä kerhokokouksessa elokuussa 2012 käynnistetty Suomen Wanhojen toverien toiminta- ja järjestörakenteen uudistus. Uudistus sisältyy kokouksen käsittelyyn tulevaan toimintaohjelmaesitykseen. Uudistuksen ensimmäinen vaihe eli Wanhat Toverit ry:n sääntöuudistus on jo saatu valmiiksi ja uudet säännöt on vahvistettu.

Kerhot ottavat aktiivisesti käyttöön sähköistä viestintää

Kerhot ovat viime aikoina aktivoituneet sähköisen viestinnän käyttöönottamisessa. Useat kerhot ovat kertoneet sähköpostirekistereiden perustamisesta ja siirtymisestä sähköpostikirjeisiin. Näin on tehnyt muun muassa Helsingin Vanhat toverit.

Kerhojen sähköpostiviestinnän kokonaistilanteesta kertovat seuraavat luvut. SWT:n lähes kuudestakymmenestä kerhosta sähköpostiosoite on 46 kerholla, siis vain noin kymmenen kerhoa on enää tämän verkon ulkopuolella. Kolmasosa kerhoista on aktivoinut myös oman kerhosivun www.wanhattoverit.fi –sivustolla. Omaa kerhosivua käytetään mm. tulevista tapahtumista tiedottamiseen ja toiminnasta raportoimiseen.

Jo viime syksynä kokeilimme sähköisen kerhokirjeen lähettämistä. Se onnistui hyvin ja sai myönteisen vastaanoton. Tämän kevään aikana näin jatketaan ja postin kautta lähetetään perinteinen kirje vain niille kerhoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Siirryttäessä sähköisiin kirjeisiin on kuitenkin muistettava huolehtia yhteydenpidosta myös kirjeitse niihin kerholaisiin, jotka eivät ole verkossa mukana.

Joko seuraat kolumnistipalstaa kotisivuilla www.wanhattoverit.fi ?

Suomen Wanhojen Toverien kolumnisteina ovat: Matti Louekoski, Armas Lahoniitty, Aimo Massinen, Ulpu Iivari, Kari Arola, Aulikki Kananoja, Pirkko Lahti, Reijo Hämäläinen, Pekka Myllyniemi, Maija Anttila, Pekka Ovaska, Pertti Paasio, Ulf Sundqvist, Raimo Väyrynen ja Raimo Kantola.

Kolumnit ilmestyvät viikon välein, keskikesällä 3 viikon välein.

 

Matti Louekoski

Suomen Wanhat Toverit

Puheenjohtaja

mapilo@pp.inet.fi

Puh 050 525 0276

 

Heikki Kehälinna

Sihteeri-taloudenhoitaja

Vehkalahdentie 35

00950 HELSINKI

Puh 040 500 1186

heikki.kehalinna@elisanet.fi

***

 

SWT:n Kerhokirje lokakuu 2013

 

Lahti antoi voimia toimintaan

Wanhojen tovereiden kerhojen toiminta on kesän jälkeen jälleen täydessä vauhdissa. Elokuussa Lahdessa järjestetyt, erinomaisesti onnistuneet Retkeily- ja kulttuuripäivät kohottivat yhteishenkeä ja antoivat potkua tuleviin koitoksiin.
Kiitos Lahden wanhoille tovereille

SWT:n toimikunta kokoontui syyskuussa ja päätti, että seuraavat, vuoden 2015 retkeilypäivät järjestetään Lappeenrannassa. Lappeenrannan ympäristön Wanhat toverit ovat jo tarttuneet toimeen. Kerhojen edustajien kokous pidetään ensi vuoden elokuussa todennäköisimmin pääkaupunkiseudulla.

Parannetaan viestintää

Kuluvan syksyn ja talven aikana erityistä huomiota kiinnitetään Suomen Wanhojen toverien viestinnän kehittämiseen. Kotisivut ovat jo uudistuneet ja saaneet elävyyttä ennen kaikkea viikoittain vaihtuvien kolumnikirjoitusten muodossa. Myös kerhouutisia löytyy kerhojen omilta sivuilta.

Kerhojen kokoontumisaikoja julkaistaan kerhopalstalla ja kerhojen uutisia otetaan myös etusivulle. Pistäkää tulemaan osoitteeseen retu.sarjanen@kolumbus.fi.

Kerhokirje sähköiseen aikaan

Tämä kirje on ensimmäinen uudistettu sähköinen kerhokirje. Se on lähetetty sekä perinteisesti paperilla että sähköisesti kaikille niille kerhoille, joiden sähköpostiosoite on SWT:n tiedossa. Toivomuksemme on, että mahdolli-simman moni vastaanottaja kävisi katsomassa onko kirje tullut omaan sähköpostilaatikkoon. Antakaa palautetta miten kirje toimii?

Uudistus tehdään vaiheittain lähettämällä toistaiseksi kirjeet sekä postin kautta että sähköisesti.  Tavoitteena on siirtyä vähitellen enimmäkseen sähköisesti lähetettävään kirjeeseen. Uudistukseen on monta syytä. Sähköinen kirje on ilmainen ja se voidaan helposti lähettää edelleen sellaisille kerhojen jäsenille, joilla on sähköpostiosoitteet.

Järjestelmän toiminnan kannalta on ratkaisevan tärkeätä, että sähköposti-osoitteet ovat ajan tasalla. Toivomme, että kirjeiden vastaanottajat tarkastaisivat yhteystietonsa Wanhojen Tovereiden kotisivuilta ja tarvittaessa lähettäisivät uudet yhteystiedot osoitteeseen heikki.kehalinna@elisanet.fi.Toivomme lisäksi, että saisimme sähköpostiosoitteet myös niistä kerhoista, joihin meillä ei vielä sitä ole.

Joulukuussa kotisivukoulutus uusille kerhojen ylläpitäjille ja kertaajille

Viestinnän kehittäminen edellyttää myös koulutusta. Syksyn lopulle on varattu yhden päivän mittainen kotisivujen ylläpitokoulutus yhdessä TSL:n kanssa.
Koulutus järjestetään Helsingissä keskiviikkona 11.12.2013.
Kurssi on tarkoitettu ensisijassa uusille kerhojen sivujen ylläpitäjille, mutta mukaan otetaan myös kertauksesta kiinnostuneita. TSL:n luokkaan mahtuu kymmenkunta osallistujaa. Kurssilla käsitellään myös kerhokirjeiden uudistamista.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut voi lähettää marraskuun loppuun mennessä Heikki Kehälinnalle heikki.kehalinna@elisanet.fi.

SWT:n kannatusjäsenmaksu

Suomen Wanhojen Toverien vuosikokous päätti ottaa käyttöön vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun toimintamme taloudellisen perustan vahvistamiseksi. monissa kerhoissa on asiaan suhtauduttu myönteisesti ja pistetty tukea liikkeelle. Kiitos siitä.

Toivomme, että kerhoissa kerrottaisiin kannatusjäsenmaksusta. Pienikin tuki on tärkeää. Vapaaehtoisen, esim. 10 €:n kannatusjäsenmaksun, voi maksaa Wanhojen Toverien tilille FI67 1655 3000 0007 37.

Jäsenetu voimassa vuoden loppuun

Osuuskunta Tradeka -yhtymän ja Restel hotelliketjun erikoishintaisista hotelli- ja kylpylälomatarjouksista voi tehdä varauksen helposti wanhojen toverien kotisivuilla olevan linkin kautta. Varauksia tehtäessä tulee mainita mainoksessakin näkyvä tunnus OSKTUKI. 

Yhteydenpito

Wanhojen toverien pitkäaikainen asiamies Pekka Lahtinen on keventänyt toimintaansa terveydellisistä syistä. Toivomme, että viestit ja tiedustelut ohjattaisiin ensisijaisesti joko puheenjohtajalle tai sihteeri- taloudenhoitajalle.

Käy kotisivuilla osoitteessa www.wanhattoverit.fi

 

Matti Louekoski

Suomen Wanhat Toverit                     

Puheenjohtaja

mapilo@pp.inet.fi

Puh. 050 525 0276

 

Heikki Kehälinna

Wanhat Toverit ry

Sihteeri-taloudenhoitaja

Vehkalahdentie 35

00950 HELSINKI

Puh.  040 500 1186

heikki.kehalinna@elisanet.fi

***

Suomen Wanhat Toverit

Kerhokirje helmikuu 2013

Wanhojen Tovereiden retkeily- ja kulttuuripäivät
Lahdessa 23.-24.8.2013

Wanhojen Tovereiden valtakunnalliset Retkeily- ja kulttuuripäivät pidetään tänä vuonna Lahdessa. Lahteen odotetaan jälleen suurta joukkoa vanhoja tovereita eri puolilta Suomea.

Pääjuhla on perjantaina 23.8. iltapäivällä Sibeliustalon Puusepän Salissa. Ilmoittautuminen, tulokahvit ja tapaamistori on avoinna Sibeliustalolla pe. klo 11.00 alkaen.
Perinteinen toveri-illallinen järjestetään Teivaan Lokki Ravintolassa. Illalliselle saavutaan Vesijärvellä järjestetyn kulttuuriristeilyn päätteeksi.

Lauantaina retkeilypäivien osallistujat kokoontuvat muistohetkeen ja seppeleen laskuun punavankien muistomerkille Fellmanin puistoon. Lahden kaupunkiin tutustumisen jälkeen kokoonnutaan yhteiselle lounaalle Lahti Halliin Messukeskukseen.

Osallistumisoikeus varmistetaan maksamalla osallistumismaksu 70 €/henkilö viimeistään 1.6.2013 mennessä: Wanhat Toverit ry:n tilille FI67 1655 3000 0007 37. Viestiin merkitään osallistujien nimet. Kerhoittain tai useamman henkilön yhteismaksuissa viestiin: Wanhat Toverit Lahti ja osallistujalista toimitetaan taloudenhoitaja Heikki Kehälinnalle. Yhteystiedot on kirjeen lopussa.

Hotellit

Retkeilypäiville osallistuville on varattu kiintiöt kolmesta hotellista. Hotelli Cumuluksesta,
Hotelli Mustasta Kissasta ja Kauppahotelli Grandista. Hotellivaraukset tulisi tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kesäkuun 20. päivään mennessä. Sekä yksitttäisten henkilöiden että kerhojen majoitusvaraukset tehdään suoraan hotelleihin varaustunnuksella Wanhat Toverit.

Majoitushotellien hinnat ja yhteystiedot:

Cumulus Lahti

Kauppakatu 10                       Hinnat
Puh.  03 813711                    89,00 EUR / vrk / 1hh standard
Fax.  03 7818922                   94,00 EUR / vrk / 2hh standard
lahti.cumulus@restel.fi           116,00 EUR / vrk / 1hh superior
                                           121,00 EUR / vrk / 2hh superior

Hotelli Musta Kissa

Rautatienkatu 21                    Hinnat
Tel.   03-544 9000                  1hh á 74,00 EUR / hlö / yö
Fax.  03-544 9100                  2hh á 41,00 EUR / hlö / yö
info@mustakissa.com
http://www.mustakissa.com

Kauppahotelli Grand

Hämeenkatu 4                        Hinnat
Puh.  03 54 400                      67 EUR / vrk / 1hh
grand@avainhotellit.fi              80 EUR / vrk / 2hh
http://www.avainhotellit.fi/grand/       Hintaan sisältyy auton pysäköinti.

Tarkempaa ja päivitettyä tietoa Retkeilypäivistä löytyy kotisivuilta osoitteesta: www.wanhattoverit.fi


Wanhat Toverit ry:n vuosikokous uudisti sääntönsä.

Ministeri Matti Louekoski valittiin jatkamaan Wanhojen Tovereiden puheenjohtajana torstaina 14.2. pidetyssä vuosikokouksessa. Varapuheenjohtajiksi valittiin Arja Ilola Turusta ja Erkki Koskelin Janakkalasta.

Wanhat Toverit ry:n vuosikokous päätti myös järjestörakenteen uudistuksesta ja sääntömuutoksista viime vuoden elokuun kerhokokouksen linjaamien suuntaviivojen mukaisesti.  Päätöksentekoa selkeytettiin yhdistämällä henkilövalintojen kautta Suomen Wanhojen Toverien toimikunta ja Wanhat Toverit ry:n johtokunta.

Käytännön päätöksenteko tapahtuu nyt uudessa yhteisessä Suomen Wanhat Toverit ry:n johtokunnassa. Uudistus toteutettiin siten, että kerhoilla säilyy edelleen mahdollisuus valita edustajat päättävään elimeen. Kerhojen edustajien kokous kokoontuu edelleenkin kerran kahdessa vuodessa.

Sääntöuudistuksessa muutettiin johtokunnan kokoa siten, että siihen voi kuulua puheenjohtajan lisäksi korkeintaan 14 jäsentä. Vuosikokous valitsi johtokuntaan seuraavat toverit: Jussi-Pekka Alanen ja Aarne Laurila Helsingistä, Soili Häkkinen Kotkasta, Veli Heikkilä Vantaalta, Arja Ilola Turusta, Erkki Koskelin Janakkalasta, Matti Liukkonen Säkylästä, Arvi Parviainen Savonlinnasta, Ulla Pullola Hämeenlinnasta, Aulis Nakari Lappeenrannasta, Jussi V.Niemi Tampereelta ja Pekka Myllyniemi Lohjalta. Johtokuntaan valittiin lisäksi asiamies Pekka Lahtinen ja taloudenhoitaja Heikki Kehälinna.

Sääntöuudistuksella tehtiin mahdolliseksi kannatusjäsenmaksun kerääminen. Tavoitteena on vahvistaa Wanhojen Tovereiden toiminnan taloudellista perustaa. Kaikki toiminta perustuu edelleen niin valtakunnallisesti kuin kerhoissakin vapaaehtoiseen toimintaan ja talkootyöhön, mutta siitä huolimatta jäsenmäärältään kasvava järjestö tarvitsee taloudellisia voimavaroja.

 

Toverillisesti tervehtien

Pekka Lahtinen                         Heikki Kehälinna
Suomen Wanhat Toverit              Wanhat Toverit ry.
Asiamies                                    Taloudenhoitaja
Kontulankaari 3 G 157                 Vehkalahdentie 35
00940 HELSINKI                          00950 HELSINKI
Puh. 0405228694                        Puh 0405001186
pekka.lahtinen@pp.sak.fi              heikki.kehalinna@elisanet.fi

 


Suomen Wanhat Toverit

Kerhokirje tammikuu 2013

Uusi vuosi kääntää katseet tulevaan

Vuosi on vaihtunut ja on aika kääntää katseet tulevaan. Wanhoilla Tovereilla on edessään toiminnantäyteinen vuosi 2013. Kerhot ovat olleet aktiivisesti liikkeellä heti loppiaisen jälkeen. Kokouksia on pidetty eri puolilla Suomea. Tapahtumia on valmisteilla niin paikallisesti kuin alueellisestikin.

Suomen Wanhojen Toverien päätapahtuma on tänä vuonna Valtakunnalliset retkeily- ja kulttuuripäivät Lahdessa 23.- 24. elokuuta. Valmistelut ovat jo täydessä käynnissä Lahdessa. Alustava ohjelma sekä tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään kerhoihin helmikuun alkupuolella. Merkitkää päivät jo nyt kalenteriin.

Kerhojen muutosilmoitukset

Vuoden vaihteessa kerhoissa tapahtuu paljon henkilövaihdoksia. Tiedonkulun kannalta on tärkeätä, että muutoksista ilmoitetaan SWT:n asiamiehelle. Osoitetiedot ovat kirjeen lopussa. Kerhojen tulisi ilmoittaa puheenjohtajan lisäksi myös toisen henkilön yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Kerhojen vetäjien tai niin toivottaessa koko toimikunnan tiedot päivitetään myös Wanhojen Toverien kotisivuille.

Uudistuneet kotisivut ja koulutusta ylläpitäjille   

Wanhojen Toverien kotisivut ovat saaneet uutta ilmettä.  Vuoden alusta sivuilla on käynnistynyt kolumnien sarja. Kirjoittajiksi on lupautunut näyttävä joukko nimekkäitä vanhoja tovereita. Kirjoitukset vaihtuvat parin viikon välein. Käykää lukemassa ja pistäkää sanaa kiertämään.  www.wanhattoverit.fi

Sivuille on avattu myös kerhojen käyttöön kerhopalsta. Palstalla kerhot voivat ilmoittaa kokouksista ja tapahtumista lehtien järjestöpalstojen tapaan. Ilmoitukset kerhopalstalle voi lähettää Reino Sarjaselle osoitteeseen retu.sarjanen@kolumbus.fi

Kerhoilla on myös mahdollisuus päivittää omatoimisesti omia kerhosivujaan. Sivulle voi laittaa esimerkiksi kerhokirjeet, kutsut, valokuvia toiminnasta ja tapahtumista jne. Kerhojen omien sivujen ylläpito on helppoa ja ylläpitäjille tarjotaan koulutusta. Seuraava koulutustilaisuus järjestetään helmikuussa. Kiinnostuneet kerhot voivat olla yhteydessä Heikki Kehälinnaan joko puhelimitse puh 0405001186 tai sähköpostilla heikki.kehalinna@elisanet.fi

Merkkipäiväonnittelut Wanhojen toverien rahastoon

Monet vanhat toverit viettävät merkkipäiviään alkaneenakin vuonna. Yhtenä hyvänä mahdollisuutena muistamiselle on Wanhojen Toverien rahasto. Rahasto toimii KSR:n yhteydessä ja sen tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja palkinnoin työväenliikkeen historia- ja perinnetutkimusta sekä sosialidemokraattisen liikkeen sivistys-, valistus ja kulttuuritoimintaa.

Rahastoa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia olisi hyvä tehdä tunnetuksi kerhokokouksissa ja muissa sopivissa tilanteissa. Lisää tietoa löytyy rahastosta KSR:n sivuilta. Sivuille pääsee Wanhojen Toverien kotisivujen kautta klikkaamalla KSR:n merkkiä.

KSR:n yhteystiedot

Puh. (09) 5868 530
Fax. (09) 5868 5330
E-mail: muista@sivistysrahasto.fi


Wanha Toveri – arvonimihakemukset

Nuorten Puolesta ry.      Arvonimi maksaa 50€ + postikulut

Ari Näätsaari

Saariniemenkatu 6         Puh 09 4789 8251

00530 Helsinki               ari.naatsaari@sdp.fi

 

Toverillisesti tervehtien

Pekka Lahtinen                                  Heikki Kehälinna

Suomen Wanhat Toverit                     Wanhat Toverit ry.

Asiamies                                           Sihteeri-taloudenhoitaja

Kontulankaari 3 G 157                        Vehkalahdentie 35

00940 HELSINKI                                00950 HELSINKI

Puh. 0405228694                              Puh 0405001186

pekka.lahtinen@pp.sak.fi                    heikki.kehalinna@elisanet.f

 

 


 

Kerhokirje syyskuu 2012

Kerhojen edustajien kokous 23.8.2012 Helsingissä

Kokous sujui hyvin, järjestelyt toimivat hienosti ja kokouspaikka oli hyvä.
Kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille.

Edustajia oli 64, jopa 36 kerhosta. Lisäksi osanottajia oli SWT:n toimikunnan ja WT ry:n johtokunnan jäsenet ja kokouksen seuraajia, kaikkiaan kokoussalissa oli runsaat 90 Wanhaa Toveria.

Jacob Söderman luopui puheenjohtajan tehtävästä. Varapuheenjohtaja Erkki Koskelin kiitti toimikunnan puolesta Södermania erinomaisen hyvästä johtamisesta ja yhteistyöstä. Jacob Söderman ylläpiti näkyvästi Wanhojen Tovereiden toimintaa. Uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2014 kokoukseen saakka valittiin ministeri Matti Louekoski, asiamieheksi Pekka Lahtinen ja heidän lisäkseen toimikuntaan: Jussi-Pekka Alanen Helsingin Vanhat Toverit, Soili Häkkinen Etelä-Kymenlaakson Wanhat Toverit Kotka, Arja Ilola Turun seudun Wanhat Toverit, Erkki Koskelin Janakkalan Wanhat Toverit, Arvi Parviainen Savonlinnan Wanhat Toverit, Ulla Pullola Hämeenlinnan Wanhat Toverit, Jussi V.Niemi Tampereen Wanhat Toverit ja Pekka Myllyniemi Läntisen Uudenmaan Wanhat Toverit Lohja.

Suomen Wanhat Toverit Retkeily- ja kulttuuripäivät 23.-24.8. 2013 Lahdessa

Lahden WT-kerhon puheenjohtaja Eero Laine toivotti Toverit tervetulleeksi Lahteen.

Kokouksen julkilausuma

Ajankohtaisuutta ja kunnallisvaaleja käsittelevä julkilausuma tämän kirjeen liitteenä.

Kerhot mukaan kotisivujen uudistamiseen

Wanhojen Toverien uudet kotisivut on avattu. Kotisivu-uudistus on avannut kerhoille mahdollisuuden ylläpitää ja tuottaa omaa sisältöä kerhon omilla sivuilla. Uudistukseen liittyvä selvitys ja mahdolliseen mukaantuloon liittyvä ilmoituslomake liitteenä.

Lue Kotisivukirje täältä

Tutustu sivuihin:
www.wanhattoverit.fi

Suomen Wanhat Toverit ja Wanhat Toverit ry:n käsitteiden selvennys

Päätettiin valmistella ja toimia siten, että käsitteiden sekaannus poistuu.

 

Toverillisesti tervehtien

Pekka Lahtinen
Suomen Wanhat Toverit
Asiamies

Kontulankaari 3 G 157
00940 HELSINKI
040 522 8694
pekka.lahtinen@pp.sak.fi

 

 

Tiedosto-osio

Kerhokirjeen liitteet

Kotisivukirje 11.9.2012.docx (19 kB)
Kerhokirjeen liitteet