Alustajat

Kari Nenonen
Jouko Sillanpää
Risto Parjanne
Mikael Jungner
Aulikki Kananoja
Ilkka Kantola
Viking Vuori
Pekka Korpinen
Eero Heinäluoma
Jacob Söderman
Erkki Liikanen
Olavi Syrjänen
Rakel Hiltunen ja Antti Lindtman
Tuire Santamäki-Vuori
Jaakko Kalela
Risto Kolanen
Unto Hamäläinen
Seppo Lindblom
Mikko Pukkinen ja Mikko Mäenpää
Reijo Paananen
Ritva Viljanen
Lauri Ihalainen
Osku Pajamäki
Seela Sella
Krista Kiuru
Markku Kivinen
Tapani Hellstén
Ville Pernaa
Tuomas Hoppu
Jutta urpilainen
Jaakko Iloniemi
Kimmo Kiljunen ja Nasima Razmyar
Jaakko Kiander
Jacob Söderman
Reijo Paananen
Antti Rinne
Asko Sarkola
Erkki Tuomioja
Vappu Taipale
Maija Anttila
Maarit Feldt-Ranta
Tytti Tuppurainen
Timo Viherkenttä
Unto Hämäläinen
Lauri Lyly
Joona Räsänen
Mikko Salmi
Reijo Hämäläinen
Pertti Torstila
Juha Eskelinen
Timo Harakka
Teemu Laajasalo
Krista Kiuru
Jaakko Kalela
Tuula Haatainen
Reijo Paananen
Pentti Arajärvi
Mikko Majander
Vertti Kiukas

 

07.09.2010   Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Suomen Kuntaliitto

05.10.2010   Valmiuspäällikkö Jouko Sillanpää, Vantaan kaupunki

02.11.2010   Suomen Kuntaliiton edellinen toimitusjohtaja Risto Parjanne

07.12.2010   SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner


11.01.2011   Helsingin entinen sosiaalijohtaja Aulikki Kananoja

01.02.2011   SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantola

01.02.2011   Abiturientti Wiking Vuori

01.03.2011   Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja, kerhomme jäsen VTT Pekka Korpinen

05.04.2011   Kansanedustaja Eero Heinäluoma

03.05.2011   SWT:n puheenjohtaja Jacob Söderman

05.09.2011   Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen

04.10.2011   Professori, OTT Olavi Syrjänen

01.11.2011   Kansanedustajat Rakel Hiltunen ja Antti Lindtman

13.12.2011   Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

 

10.01.2012   Suurlähettiläs Jaakko Kalela

07.02.2012   Puheenjohtaja Risto Kolanen, Helsingin Sos.Dem. piiri

06.03.2012   Toimittaja Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomat

03.04.2012   Valtiotieteiden tohtori Seppo Lindblom

04.09.2012   Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen, EK ja puheenjohtaja Mikko Mäenpää, STTK

02.10.2012   Puoluesihteeri Reijo Paananen, SDP

06.11.2012   Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen

 

15.01.2013   Työministeri Lauri Ihalainen

05.02.2013   Helsingin kaupunginvaltuuston sos.dem. ryhmän pj. Osku Pajamäki

05.03.2013   Näyttelijä Seela Sella

02.04.2013   Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru

03.09.2013   Johtaja Markku Kivinen, Aleksanteri-instituutti

05.09.2013   Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, Keva. PWT:n ja Kevan seminaari.

03.10.2013   Valtiotieteiden tohtori Ville Pernaa, Turun yliopisto

05.11.2013   FT Tuomas Hoppu, Tampereen yliopisto

03.12.2013   SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

 

07.01.2014   Ministeri Jaakko Iloniemi

04.02.2014   MEP-ehdokkaat Nasima Razmyar ja Kimmo Kiljunen

04.03.2014   Johtaja Jaakko Kiander, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

01.04.2014   OTL Jacob Söderman

06.05.2014   SDP:n puoluesihteeri Reijo Paananen

02.09.2014   SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne

07.10.2014   Teatterinjohtaja Asko Sarkola, Helsingin Kaupunginteatteri

04.11.2014   Ulkoministeri Erkki Tuomioja

02.12.2014   Pääjohtaja Vappu Taipale

 

13.01.2015   Kaupunginvaltuutettu Maija Anttila

03.02.2015   Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta

03.03.2015   Kansanedustaja, SDP:n vaalipäällikkö Tytti Tuppurainen

07.04.2015   Alivaltiosihteeri Timo Viherkenttä, valtiovarainministeriö

05.05.2015   Toimittaja Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomat

01.09.2015   Puheenjohtaja Lauri Lyly, SAK

06.10.2015   Kansanedustaja Joona Räsänen

03.11.2015   Päätoimittaja Mikko Salmi, Demokraatti. Toimittaja Reijo Hämäläinen

 

12.01.2016   SPR:n puheenjohtaja, suurlähettliläs Pertti Torstila

02.02.2016   SDP:n puolueohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Juha Eskelinen

01.03.2016   Kansanedustaja Timo Harakka

05.04.2016   Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo

03.05.2016   Kansanedustaja Krista Kiuru

06.09.2016   Suurlähettiläs Jaakko Kalela

04.10.2016   Kansanedustaja Tuula Haatainen

02.11.2016   Puoluesihteeri Reijo Paananen, SDP

13.12.2016   Puheenjohtaja Kirsti Rissanen, Miina Sillanpää-seura

 

10.01.2017  SDP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Pentti Arajärvi

07.02.2017  Toiminnanjohtaja Mikko Majander, Kalevi Sorsa-säätiö

04.04.2017  Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

02.05.2017  Tutkimusprofessori Jouni Tiili

05.09.2017  Puoluesihteeri Antton Rönnholm, SDP

03.10.2017  Professori Kimmo Rentola