Reijo Vuorento

Reijo Vuorento

Reijo Vuorento, Kuntaliiton ex apulaisjohtaja, kuntatalouden asiantuntija. Työurallaan mm Heinäluoman talouspoliittinen erityisavustaja ja PARAS hankkeen pääsihteeri. Työskennellyt myös Ruotsin Kuntaliitossa suorittaessaan kansantalouden jatko-opintoja Tukholman Yliopistossa. Luottamustehtäviä mm HUS:ssa ja Kuntien Takauskeskuksessa. Pelannut jalkapalloa 7 vuotiaasta Käpylän Pallossa. Ura jatkuu tältä osin ikämiehissä, muutoin mm WT:n kolumnistina.

Syyskuu 2020

Tarvitaanko Suomeen massiivista sote uudistusta ja uutta hallintoa?

 

Maan hallitus on monessa suhteessa onnistunut erinomaisesti. Talous on kehittynyt EU maista lähestulkoon parhaiten, elvytystä jatketaan. Kaipolan paperitehtaan sulkeminen on ensimmäinen suuren luokan negatiivinen uutinen onnistuneen Koronan hoidon varjossa. Siihenkin syyt löytyvät pääosin rajojemme ulkopuolelta sanomalehtipaperin kysynnän vähentyessä. 

Miten eteenpäin, kun kuntavaaleihin on reilut puoli vuotta, onko siltä suunnalta tulossa jotain, jota olisi nyt syytä arvioida? 

Tampereen hienossa puoluekokouksessa viitattiin usein sosialidemokraattien luomaan pohjoismaiseen hyvinvointimalliin. Siinä palvelujen osalta on aina ollut kaksi peruselementtiä: lähipalvelut lähellä ihmistä ja päätöksentekoa sekä erityispalvelujen keskittäminen laadun ja suuruuden ekonomian hyödyntämiseksi. Tämä kehityssuunta on ollut vallitseva jo vuosikymmeniä. 

Valtion toteuttamisvastuu palveluista on liittynyt lähinnä turvallisuuteen ja korkeimman opetuksen järjestämiseen. Julkisia palveluja, eli julkista kulutusta, on vastuiden ja päätöksenteon osalta siirretty lähelle ihmistä, pääosin kuntiin. 

Miten tätä kehitystä sitten nyt toteutetaan eri pohjoismaissa?

Tanskassa tulevaisuudenlinjauksena on ”yksi ovi julkisiin palveluihin”, ei ole Kelaa eikä TE-toimistoja, vaan kunnat hoitavat käytännössä kaikki ihmisiä lähellä olevat palvelut työllisyyden hoitoa myöten. Passikin haetaan omasta kunnasta. Sitten on sairaalatoimi, jota keskitetään tavoitteena noin 20 supersairaalaa. 

Ruotsi luopui maakunnista 2019 alusta lukien. Nyt on 21 kuntalakiin perustuvaa aluetta, jotka vastaavat terveydenhuollosta ja 290 kuntaa sosiaalipalveluista. Ruotsin sote uudistuslinjausten (SOU 2016/2) mukaan tarkoituksena on siirtää osa perusterveydenhuollosta jatkossa kuntiin vahvistamaan ikäihmisten palveluja. Norjassa on meneillään palvelu-uudistus, jonka perusajatus on kuntarakenteen tiivistäminen ja kuntien merkityksen vahvistaminen niin, että myös perusterveydenhuolto olisi kuntien vastuulla. Sairaalatointa on tarkoitus edelleen keskittää.

Yhdessäkään muussa pohjoismaassa ei keskustella sotesta, vaan on lähipalvelut ja sitten erityispalvelut, Ruotsissa ”hälso-och sjukvård” ja sitten ”vård och omsorg”, eli terveyspalvelut ja sitten hoivapalvelut.

Lähipalvelujen, kuten vanhuspalvelut pidetään lähellä ihmistä ja päätöksentekoa nimenomaan siksi, että ne integroituvat olennaisesti muihin paikallisiin vastuisiin, kuten yhdyskuntarakenteen kehittäminen, asuminen, liikenne, kulttuuri ja vapaa-aika sekä erityisesti nyt kuntien kasvavaan työllisyyden hoidon vastuuseen. Tämä suunta on myös EU:n läheisyysperiaatteen mukainen. 

Suomessa ollaan nyt menossa toiseen suuntaan perustamalla uusi hallintotaso, johon on tarkoitus siirtää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ja vieläpä valtiovetoisesti ja valtion rahoituksella. 

On syytä kysyä, miten tämä sopii pohjoismaiseen malliin, kun tällaista ei ole missään kokeiltu, eikä myöskään minnekään muualle kaavailtu. 

Sopiiko maakuntamalli, josta muualla on luovuttu tai ollaan luopumassa, tulevaisuuspuolueelle? 

….ja tämä Suomessa, jonka sote-menot ovat pohjoismaiden alhaisimmat ja julkisen toiminnan tuottavuus ja tehokkuus aivan maailman kärkeä, vaikka VM toista koettaa todistaa. 

Viime vuonna THL selvityksen mukaan myös kansalaisten luottamus nykyjärjestelmään on kasvanut ja on jo yli 80 %. Ongelmia toki on, mutta merkittävintä epätasa-arvon ilmentymää, eli työterveydenhuoltoa, ei tässä uudistuksessa ole edes tarkoitus käsitellä. 

Tärkeätä olisi nyt aidosti ottaa huomioon kuntien ja kuntayhtymien lausunnot ja viedä uudistusta eteenpäin arjen toimijoiden kanssa. Keskushallinnossa ei todellakaan ole kaikki viisaus vaan siellä on myös omat valtapyrkimyksensä. Tämän tiedän kokemuksesta. 

Palvelujen saatavuuden, julkisen talouden tasapainon ja kestävyysvajeen hallinnan kannalta kansalaisten lähipalveluja ei tule siirtää VM:n ja STM:n hyväntahdon varaan, vaan pitää ne muiden pohjoismaiden tapaan kuntien vastuulla lähellä ihmistä ja päätöksentekoa. Erityispalvelut, kuten erikoissairaanhoito ja siihen liittyvä sairaalarakenne, ovat kokonaisuus, jossa valtion vaikutusvalta voisi hyvin olla nykyistä suurempi. 

Jos mennään ihminen edellä, niin ensin on katsottava, mikä taho on paras järjestämään mitkäkin palvelut ja sitten luoda toimijoiden välille kannustimia niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Hallinto edellä perustetaan uusi hallintotaso, johon laitetaan mahdollisimman paljon tavaraa uskoen, että saman johdon alla saadaan sitten uudet ja tehokkaat hoitopolut ym.  Jollain aikavälillä ja jossain päin suurta Suomeamme näin voi olla, mutta riskit epäonnistumiseen varsinkin kaupunkiseuduilla ovat suuret. Siksikin on syytä ottaa vakavasti huomioon eri alueiden erityispiirteet

Hallituksen olisi syytä vielä harkitsisi sitä, että maakunnat ja kunnat voisivat niin halutessaan keskenään sopia työnjaosta, vastuista, velvoitteista ja järjestämisestä alueellaan. Näin myös isompien kaupunkien muita vahvempi asema ja kyky vastata lähipalveluista voitaisiin ottaa huomioon. 

Jos mennään mekaanisesti hallinto edellä huomioimatta alueiden erityispiirteitä, kuntavaaleihin valmistauduttaessa saattaa olla vaikeuksia uskottavasti kertoa ihmisille, kuinka heidän lähipalvelunsa jatkossa hoidetaan. 

Tammikuu 2021

Työllisyyden hoitoa Tanskan malliin

Jotain mätää Tanskanmaassa? - on kulunut sanonta suomalaisessa kielenkäytössä. Tanskassa menee kuitenkin keskimäärin varsin hyvin. Kun Korona-aika laitetaan sivuun, niin talous on kehittynyt suotuisasti, työttömyys on alhainen, työllisyysaste korkea. Muutosten tuulet ovat puhaltaneet niin hallinnossa, työllisyyspolitiikassa kuin sosiaaliturvassa jo pitkään. Mitä on tapahtunut?

Tanskassa tehtiin radikaali muutos maan hallintojärjestelmään vuonna 2007 suuren kuntauudistuksen myötä, 270 kuntaa supistettiin 98 kunnaksi, joiden asemaa vahvistettiin ja vahvistetaan edelleen ajatuksena kehittää ”YKSI OVI JULKISIIN PALVELUIHIN”, eli sellaisiin palveluihin, jotka ovat ihmistä lähellä ja joita kansalaiset usein tarvitsevat. Tällaisia palveluja ovat esim. sosiaalipalvelut, asuminen, liikunta, työllisyydenhoito, kulttuuri. Passikin haetaan nyt kotikunnasta. Sitten on vaativammat palvelut, kuten sairaalapalvelut, joita on keskitetty ja keskitetään. Niiden järjestämiseksi maa on jaettu 5 alueeseen, joiden rahoituksen hoitaa pääasiassa valtio kuntien vastatessa noin viidenneksestä. Alueen ja kunnan sopimuksiin on sisällytetty erilaisia kannustinelementtejä tavoitteena esimerkiksi se, että kunnan on edullista pitää vaikkapa ikäihmiset mahdollisimman pitkään omissa palveluissaan ja että sairaalahoito olisi mahdollisimman lyhytaikaista, kuntouttavaa ja tehokasta.  Ammatinharjoittajalääkärit toimivat lähellä palvelujen tarvitsijoita. Meidänkaltaisia terveyskeskuksia ei ole. Terveydenhuolto on potilaalle maksutonta niin perustasolla kuin sairaalassa. Työterveyshuolto on julkisesti järjestetty. 

Tanskan työllisyyspolitiikka perustuu ns. joustoturvaan, jossa on kolme peruspilaria: 1. Irtisanominen on helppoa.2. Työttömyysturva on aluksi korkealla tasolla, mutta laskee varsin nopeasti työttömyyden pitkittyessä. 3. Aktivointitoimenpiteisiin panostetaan erittäin merkittävästi ja niistä vastaavat kunnat.

Valtakunnallisesta koordinaatiosta ja ohjauksesta vastaa Työministeriö, jonka apuna on kansallinen työllisyysneuvosto (=National labour market council). Siinä on puheenjohtajan lisäksi 26 edustajaa, työmarkkinaosapuolet, kunnat, 8 työmarkkina-alueen alueiden edustus + vammaisjärjestöjen edustus. Neuvosto on neuvoa-antava tärkeissä linjauksissa ja kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa. 

Aluetasolle työministeri nimittää 8 työmarkkinaneuvostoa, joista jokaisessa on edustus työmarkkinajärjestöistä, kunnista, alueen oppilaitoksista ym. paikallisista toimijoista + vammaisjärjestöistä. Alueellisten neuvostojen keskeisin tehtävä on edistää koordinointia ja vuoropuhelua alueen kuntien välillä sekä kuntien ja työttömyysvakuutusrahastojen, yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Alueellisilla työmarkkinaneuvostoilla ei ole toimivaltaa kuntiin, vaan ne ovat ensisijaisesti yhteistyöelimiä. 

Kunnissa ei ole laissa määrättyjä säädettyjä hallintoelimiä, vaan työllisyyden hoidon hallinto on pitkälti jätetty kuntien itsensä päätettäväksi.  

Kävin Brøndbyssa, Kööpenhaminan naapurissa. Siellä työllisyyden hoidosta vastaava Jobcenter oli sosiaalitoimen alaisuudessa. Jobcenter vastaa aktiivitoimien ja myös erilaisten tukien maksamisesta taustalla ajatus siitä, että on ”YKSI OVI JULKISIIN TYÖLLISYYSPALVELUIHIN”, ei ole Kelaa, ei ainoatakaan valtion TE-toimistoa.  Työttömyys- ja toimeentulotuen sekä muun turvan maksatus yhdistetään näin aktiivitoimiin yhden toimijan eli kunnan vastuulle.  

Jobcenterilla on 3 päätehtävää; auttaa työtöntä (ml. ansiosidonnaiset) ja toimeentulotukea, sairauspäivärahaa tai ennenaikaista eläkettä saavia työnhaussa, edistää nuorten pääsyä koulutukseen ja ammatillisen oppimisen piiriin sekä auttaa paikallisia työnantajia ja muita toimijoita rekrytoimaan ja palkkaamaan sopivaa työvoimaa. 

Asiakkaat jaetaan kolmeen kategoriaan riippuen työnhakijan elämäntilanteesta, joka selvitetään paikan päällä henkilökohtaisessa haastattelussa. Netissä alkukartoitusta ei voida suorittaa. Korona-aikana on käytetty erityisesti videohaastatteluja. 

Koko maata ohjataan puitelainsäädännön kautta. Alueellinen liikkumavara on suurta ja parhaita käytäntöjä pyritään edistämään. Maan kattaa yhteinen dataverkko ”jobnet”. 

Taloudelliset kannustimet ovat toiminnan keskiössä. Lähtökohtaisesti valtio ja kunta rahoittavat aktivointitoimet puoliksi, mutta mitä suuremmaksi passiivitukien määrä kohoaa, sitä suurempi on kunnan rahoitusosuus ja päinvastoin. Tähän liittyy myös sosiaaliturvan velvoittavuus. Uuden lain myötä jokaisen kynnelle kykenevän on tehtävä jotain yhteiseksi hyväksi saadakseen edes toimeentulotukea. Tanskan korkein oikeus on vahvistanut linjauksen ja alun mielenosoitusten ja jopa mellakointien jälkeen tilanne on rauhoittunut ja velvoittavuus on nyt osa uudenlaista aktivointia ajatuksella, että parempi olla jossain tehtävässä mukana edes pienellä panoksella kuin kokonaan ulkopuolella pelkkien tukien varassa. Kunnalla on viimesijainen velvollisuus järjestää aktivointia ja sitä kuulemma riittää niin ympäristötoimessa, hoiva- ja hoitoalalla, kirjastoissa ym. Myös yritykset ottavat työttömiä avustaviin tehtäviin, jos/kun ehdot ovat riittävän joustavat. 

Alle 30-vuotiaat eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen, vaan koulutustukeen, jonka kautta työmarkkinakelpoisuutta koetetaan edistää. 

Ns. avustavia tehtäviä mitä ilmeisimmin maailma on pullollaan, kun ajattelua avarretaan. Yhteiskunnallisten toimijoiden ja -yritysten lisäksi myös välityömarkkinoilla on työvoimasta merkittävää tarvetta. Kyse on pitkälti korvauksen/palkan maksajasta ja toimintojen organisoinnista. 

Tanskan työllisyyspolitiikka perustuu kolmikantaan, kuten Suomessakin, erotuksena kuitenkin se, että Tanskassa kolmikanta käsittelee ensisijaisesti strategisia linjauksia, kuten työympäristö, työttömyysvakuutus, eläkelainsäädäntö ym. 

Työehtosopimuksissa säädellään eri toimialojen palkkoja ja työoloja sekä vahvistetaan joitain sääntöjä, mutta niiden toimeenpano on alueellistettu. Siksi esim Brøndbyssa on valtuuston yhteydessä työmarkkinaneuvosto, jossa on myös työmarkkinajärjestöjen edustus.  Hämmästyksemme oli melkoinen, kun Jobcenterin vetäjä esitteli kunnan ajallisesti alenevan yritystuen yli 70-vuotiaille- siis ikärajana 70 v. ja taustalla osaajapula tietyillä teollisuudenaloilla ja rakentamisessa! Kysyimme kilpailu- ja De Minimis säännöistä - ei kuulemma ongelmaa-paikallisesti päätetään!

Jotain mätää Tanskan maalla vai jotain opittavaa? Avustavien ja osa-aikaisten tehtävin luominen on meillä ollut vastatuulessa mielestäni kahdesta syystä: työnantajat väittävät niiden vääristävän kilpailua ja työntekijäjärjestöt niiden korvaavan työehtosopimuksen mukaista työtä. 

Suomi erottuu pohjoismaista mm. siinä, että meillä on ylivoimaisesti eniten erilaisten tulonsiirtojen, erityisesti toimeentulotuen varassa eläviä samalla kun julkisten palvelujen bkt-osuus on alhaisin ja pitkäaikaistyöttömyys korkein. Näiden seurauksena myös työllisyysaste alhaisin. 

Olisiko uudelleenarvioinnin paikka myös täällä? Ja vastaukseksi ei riitä, että Tanska on pieni maa, noin Uudenmaan kokoinen ja että työstä on aina maksettava niin ja niin suurta palkkaa jne. Kun kaikkien työmarkkinakelpoisuus ei aina sitä edellytä, niin syrjäytymisen ehkäisemiseksi olisi ehkä uusiakin avauksia harkittava. Mitä pidemmän aikaa ollaan työnteon ja yhteisön ulkopuolella, sitä hankalammaksi menee. 

Hallitus on siirtämässä työllisyyspalveluiden vastuuta kunnille, mutta siihen liittyviä työkaluja, kuten sosiaalipalveluja maakunnille - onko järkeä? 

Sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa.  Sille ajatukselle on rakennettu myös Tanskan malli.

Toukokuu 2021

Ikäihmisten palvelut ja toimeentulo kuntoon

Pitkään on keskusteltu ikäihmisten toimeentulosta ja palveluista. Kokonaisuudesta voi sanoa: paljon puhetta, vähän villoja. Tilanne kriisiytyy ja monin paikoin hoiva- ja hoitohenkilöstön saatavuus on heikentynyt. 

Kuntien Eläkevakuutuksen selvityksen mukaan lähi- ja sairaanhoitajien merkittäviä rekrytointiongelmia on koettu noin kolmasosassa kuntia. Lisäksi jatkuvia ongelmia on yli puolessa maamme 310 kunnasta. Samalla työntekijöiden kiire ja uupumus ovat kasvaneet ja moni harkitsee alan vaihtoa. 

Laskelmat osoittavat, että seuraavan kymmenen vuoden kuluttua tarvitsemme noin 10 000 uutta hoitoalan työntekijää vanhuspalveluihin, kun monet eläköityvät ja kysyntä kasvaa. Miten tämä yhtälö voidaan ylipäätään toteuttaa, kun koko hoiva- ja hoitoala on monelta osin lähes kriisissä. Hoivakotien väärinkäytöksistä keskusteltiin aikansa, nyt ytimessä ovat palvelut- erityisesti kotipalvelujen tilanne sekä eläkeläisköyhyys. 

Valvontaviranomaisille osoitetut kantelut ovat nousseet, ikäihmisten syrjäytyneisyys kasvaa silmiemme edessä, mutta silti tuntuu siltä, että juuri mitään ei tapahdu, mistä kiikastaa? 

Professori Teppo Kröger Jyväskylän Yliopistosta on jo pitkään tutkinut vanhushuoltomme tilaa ja verrannut sitä muihin pohjoismaihin. Krögerin laskemat osoittavat, että päästäksemme vaikkapa Ruotsin tasolle vanhuspalveluissa, tarvitsisimme niihin noin miljardin euron lisäpanostuksen. Krögerin mielestä kotihoidon katastrofin estämiseksi kotihoitoon tarvittaisiin noin puolen miljardin euron lisäpanostus, jotta sen piirissä oleville noin 200 000 lle ikäihmiselle voitaisiin tarjota inhimillinen ja riittävä palvelu. 

Jotta eteenpäin päästään, tärkeätä on kohottaa hoivatyön imagoa. Sen olennaisena osana on palkkauksen tarkistaminen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä. 

Ilman lisäresursseja ikäihmisten hoivapalvelut uhkaavat edelleen kriisiytyä. Yhteiskuntapolitiikan kehittämien kärkeen on vihdoin nostettava ikäihmisten palvelut ja toimeentulo. Sen me kaikki olemme velkaa hyvinvointivaltion rakentajillemme. 

Maksut ja omavastuut palveluista on Suomessa korkea. Olen esittänyt Suomeenkin Tanskan mallia, jossa julkinen terveydenhuolto on käyttäjälleen kaikilla tasoilla maksutonta. Siis myös sairaalatoiminta. Kun rahat ovat tiukoilla, moni pienituloinen miettii, onko varaa edes terveyspalveluihin. 

Palveluasuminen vie monelta lähes koko elämäntyöllä ansaitun eläkkeen. Tehostettu palveluasuminen vaatii merkittävää yhteiskunnan tukea, jotta palvelu ylipäätään voidaan toteuttaa. Maksuperusteet ovat varsin kirjavia ja vaihtelevat kunnasta toiseen samoin kuin erilaiset tuet, kuten palvelusetelit. 

Kun palveluasuminen lisääntyy jatkossa, myös maksuihin on saatava kohtuutta niin, että ihmisen elämäntyö ei mene hoivamaksuihin. On selvitettävä erilaiset vaihtoehdot lisätä yhteisvastuullisen rahoitusosuuden nostamista erityisesti tehostetussa palveluasumisessa.

Helsingin terveysasemille tarvitaan täysremontti, joka perustuu uudenlaiseen tiimityöskentelyyn, jossa ihmisistä otetaan heti kokonaisvastuu eikä pallotella. 

Ikäihmisille voisi hyvin olla omat tiiminsä, joissa olisi erityisesti geriatrianosaamista. Myös erikoissairaanhoidon konsultaatiota terveyskeskuksissa tulisi lisätä. Terveyskeskuksen vastuulääkäri voisi tehdä myös kotikäyntejä. 

Nyt on suuntauksena keskittää palveluita yhteen paikkaan, kuten Kalasataman hyvinvointikeskus. Vastaavaa suunnitellaan myös Malmille. Siinä voi olla omat hyvät puolensa ja esimerkiksi lapsiperheille se saattaa olla hyvä vaihtoehto, mutta samalla kun palveluja laitetaan yhteen, niin alueellisillat terveysasemilla on tärkeä merkitys lähipalveluina erityisesti ikääntyneille.

Alueelliset terveysasemat tukevat hyvinvointikeskusta, ovat alueen ihmisiä lähellä ja palvelevat erityisesti ikäihmisiä erityisesti silloin kun pitää nopeasti päästä lääkäriin

Palvelujen kehittämisen lisäksi tarvitaan myös muutoksia niin palvelumaksuihin, iäkkäiden omavastuuosuuksiin kuin pienimpien eläkkeiden korjaamiseen. Melkein 40 % eläkeläisistä saa eläkettä 1.300 euroa tai sen alle kuukaudessa. Eläkeläiset ovat selvitysten mukaan suurin yksittäinen ryhmä leipäjonoissa. 

Ilmarisen eläkeläisille joulukuussa 2020 osoitettu laaja kysely osoitti, että tilanne ei ole parantunut, päinvastoin. Joka toiselle vastaajalle eläkkeestä jää käteen alle 300 euroa kuukaudessa pakollisten menojen jälkeen. Naisille reilusti miehiä vähemmän johtuen alhaisemmista eläkkeistä ja siitä, että naiset miehiä useammin asuvat yksin. 

Kyselyssä ei esitetty tilanteen korjaamiseksi vaihtoehtoa eläkkeiden tason nostamisesta, sen sijaan korostetaan sitä, kuinka eläkeläiset ovat halukkaita parantamaan toimeentuloaan tekemällä töitä eläkkeellä ollessaan. Kyselyn mukaan jopa 2/3 eläkkeellä olevista olisi kiinnostunut tekemään töitä saadakseen helpotusta taloustilanteeseensa. Vastaajien mielestä eläkeläisten työnteon mahdollistamiseksi asenteita, verotusta ja joustoja tulisi muuttaa. Moni haluaisi osakaista työtä, jolla parantaisi taloudellista asemaa mutta myös saisi sisältöä elämään. Kyselyyn vastanneet olivat olleet eläkkeellä korkeintaan 5 vuotta.

6 päivää tuon selvityksen julkistamisen jälkeen Ilmarinen julkisti vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka takoi ennätyksiä. Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 %, sijoitusvarallisuuden arvo nousi 53 miljardiin euroon. Hoitokulut laskivat 9 %, eli 11 miljoonaa euroa, jotka tiedotteen hyödyttävät asiakkaita asiakashyvityksinä.  Mitä tämä tarkoittaa pienituloisille työeläkkeen saajille - ei mitään. 

Ilmarinen ei toki ole ainoa työeläkeyhtiö, jolla menee paremmin kuin koskaan, vaikka toista todistellaan. Varoitellaan tulevaisuuden tuottojen romahduksella, vaikka jatkuvasti taotaan uusia ennätyksiä. 

Eläkerahastoissa noin 2/3 on sinne työllään kerryttäneitä eläkkeellä olevien varoja. Ne ovat nyt kuitenkin pikemminkin eläkeyhtiöiden johtajien bonuspohjina kuin hyödyttämässä työeläkkeiden saajia. Suomen eläkerahastot ovat maailman suurimmat kansantuotteeseen nähden. Kun ne aikanaan luotiin, niin ajatuksena oli, että niiden tulisi riittää noin 1,5 kertaisesti vuosittain maksettaviin eläkkeisiin. Nyt ne ovat 7 kertaiset, eikä loppua näy samalla kun pienellä eläkkeellä kituuttavilla ihmisillä on hankalaa arkielämässään niin toimeentulon kuin palveluiden osalta. 

Eläkerahastot Suomessa ovat ylisuuret ja niitä tulisi käyttää pienten työeläkkeiden nostamiseen samalla kun taitettu eläkeindeksi tulisi korjata niin että eläkkeiden ostovoima ei jää jälkeen palkansaajista. 

Myös valtion budjetista maksettavien kansan- ja takuueläkkeisiin tulisi tehdä tasokorotus. Pienellä eläkkeellä kituvien ihmisten säästämisaste on alhainen, lisätulot menevät kulutukseen. Näin pienten eläkkeiden korotus hyödyttäisi koko kansantaloutta. 

Palkansaajien ja eläkeläisten verotus tulisi yhtenäistää. 

Yhteisvastuukeräys kohdistui köyhiin ikäihmisiin, jotka Korona-aikana niukan toimeentulon lisäksi kohtaavat monasti yksinäisyyttä samalla kun palvelujen saatavuus on yhä epävarmempaa. Keräysten ja juhlapuheiden varaan ei kuitenkaan voida enää laskea. Tarvitaan myös yhteisvastuun politiikkaa, jossa ikäihmisten palvelut ja toimeentulo vihdoinkin korjataan. 

Marraskuu 2021

Seniorien työhön osallistumista edistettävä

Suomessa on tunnetusti pohjoismaiden alin työllisyysaste, suurin pitkäaikaistyöttömyys ja suhteellisesti eniten ihmisiä sosiaaliturvan varassa. 

Tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita on yli 300 000, joista, yli vuoden vuotta työttömänä olleita yli 100 000. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa samalla kun monilla aloilla on työvoimapulaa. 

Erityisesti ikääntyneiden työllisyysasteet ovat Suomessa alhaiset ja maan hallitus on asettanut tavoitteekseen ikääntyneiden työllistymisen edistämisen. Vertailut osoittavat, että maissa, joissa ikääntyneiden työllisyysasteet ovat korkeita, myös nuoret työllistyvät paremmin. Mitä ilmeisimmin työ luo uutta työtä ja kaikkien hyvinvointi paranee. 

Suhtautuminen seniorien ja eläkkeellä olevien tai kohta siirtyvien mahdollisuuksiin selviytyä työmarkkinoilla vaihtelevat. Suomessa on tunnetusti pohjoismaista eniten ikäsyrjintää niin työelämässä kuin muutoin. Nyt niitä koetetaan vihdoin lievittää ottaen mallia muista pohjoismaisista, erityisesti Länsinaapurista.

Ruotsissa ei ole eläkeputkea ja senioriteettisääntö suojaa pisimpään työssä olleita työpaikoilla. Suomessa tilanne päinvastainen - iäkkäämmät saavat ensimmäisin lähteä. Suomessa alle 68-vuotiaista vanhuuseläkkeensaajista 12 prosenttia on palkkatyössä, Ruotsissa lähes 40 prosenttia. Vaikka tilanne Suomessa on hankala, eläkkeeltä työelämään palaaminen on yleistynyt. 

Ruotsissa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna kymmenen prosenttia korkeampi kuin Suomessa. Suomessa olisikin jopa 82 000 työllistä enemmän, mikäli 55–64-vuotiaiden työllisyysaste olisi Ruotsin tasolla, ero on merkittävä. 

Selvitysten mukaan yhä useampi eläkeläinen haluaisi tehdä töitä ainakin osa-aikaisesti ja syyt työelämässä jatkamiselle tai paluulle eivät ole ensisijaisesti taloudellisia. Osallisuus, mielekkäät tehtävät ja mukana pysyminen menevät edelle. 

Yritykset ja yhteisöt hyödyntävät kokeneita ihmisiä, jotka pysyvät mukana työelämässä, jos ei täyspäiväisesti, niin ainakin osa-aikaisesti. Siihen myös uudenlaiset teknologiasovellutukset luovat uusia mahdollisuuksia. 

Eläkeläisten työpanos on ollut monin paikoin hyvin tärkeä erityisesti hoiva- ja hoitoalalla, jossa on krooninen työvoimapula.  

Mitä sitten meillä on meneillään? Merkittävin on ehkäpä eläkeputken poisto vähitellen vuoteen 2023 mennessä. 

Eläkeputken poisto on osa hallituksen pakettia, jolla hallitus pyrkii lisäämään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä 80 000:lla. Tällä hetkellä eläkeputkeen voivat päästä 1965 tai myöhemmin syntyneet 62-vuotiaina. Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneet pääsevät putkeen jo 61-vuotiaina. Lisäpäivärahaa voi saada 65 ikävuoteen asti.

Valtiovarainministeriön laskelmiin nojaten hallitus laskee, että eläkeputken poisto tuo 10 300 lisätyöllistä. Valtion taloutta ratkaisun lasketaan parantavan 165 miljoonalla eurolla sitten, kun putken poisto on toteutunut. 

Putken poisto ei tietenkään riitä ilman muita muutoksia, joista merkittävimmät ovat asenteissa. Kun toimintakyky keskimäärin paranee, monet eläkkeellä olevat ovat entistä pidempään työkykyisiä ja myös haluisia. 

Noin 30-60 vuotiaana ollaan kaikkein ahkerimmin työelämässä. Sen jälkeen meillä voimakas aleneminen ja työelämästä sivuun jääminen. Kun Suomessakin työikäisten määrä pienenee ja huollettavien määrä kasvaa, on selvää, että työllisyyteen on jatkossa panostettava myös niin, että ikäihmisiä kannustetaan osallistumaan. Mahdollisuuksia siihen on parannettava.

Tietenkin uusi teknologia ja työelämän nopea muutos ovat olleet osatekijöitä, mutta outoa on, että tämä näkyy meillä niin voimakkaasti pohjoismaita kumppaneitamme enemmän. 

Ehkäpä yksi asia on työmarkkinoiden jäykkyydet. Jos ikääntyneen osaaminen ja tuottavuus ei ole ehkä kaikkein korkein, niin voisiko palkkauksesta tehdä joustavampaa ja kehittää myös osa-aikaisuuden mahdollisuuksia? 

Tärkeätä olisikin nyt perusteellisesti selvittää, miksi ikääntyneiden työllistyminen on meillä niin hankalaa, miksi seniorit jäävät usein syrjään aktiivivaiheen jälkeen? 

Juuri on hyväksytty perhevapaauudistus panostaa perheiden mahdollisuuksiin toteuttaa hyvinvointia heille parhaiten sopivilla tavoilla. Voisiko vastaavaa ajatella seniori-ikään ehtineille? Joustavammat työajat, joustavat työehdot- ehkäpä siinä olisi osa ratkaisu. Myös veroratkaisuille ja ns suojaosuudella, joka siis ei nosta verotusta, on tärkeä merkitys. 

Toimintakyvyn noustessa koko työttömyyden käsite ja ikärajat olisikin syytä ottaa uuteen tarkasteluun ja siirtää työikäisen käsite ulottumaan aina 75 vuotiaisiin saakka. 

Keskustelua voisi käynnistää myös siitä, tulisiko eläkkeelle siirtymisen yläraja kokonaan poistaa. Jos työnantaja haluaa pitää työssä ja palkkaa maksaa ja työntekijä työelämässä jatkaa, niin miksi sitä pitäisi lainsäädännöllä estää? 

Tietenkin ollaan erilaisessa tilanteessa, jos ikäihminen joutuu pienituloisuutensa johdosta pakosti hakautumaan töihin pienen eläkkeensä johdosta. Tähän paras lääke on eläkeläisköyhyyden poistaminen nostamalla kaikkia pienimpiä eläkkeitä ja keventämällä niiden verotusta. Kenenkään ei pidä eläkkeellä ollessaan olla pakotettu työelämään vastoin tahtoaan. Selvitykset kuitenkin osoittavat niin meillä kuin muualla, että työelämään hakeutuminen ikäihmisten osalta johtuu pääasiassa muista tekijöistä. 

Huhtikuu 2022

Naapurukset NATO:on?

NATOsta keskustellaan nyt ahkerasti Suomen lahden molemmin puolin. Keskusteluon kuitenkin erilaista Suomessa ja Ruotsissa, vaikka ulkoinen turvallisuusympäristön muutos on samankaltainen- Venäjän hyökkäys ja sotatoimet muuttivat turvallisuusasetelmaa myös Itämeren alueella. 

Ruotsissa keskustelu on enemmän poliittista, oppositio/hallitus vastakkainasettelua esiintyy, vaihtoehtoja pohditaan, kun taas Suomessa pyritään yhtenäisyyteen. 

Turvallisuuskeskustelu ei ole ainoa- paljon on maiden välillä erilaisia näkemyksiä myös muilla elämän alueilla, demokratiassa, hallinnossa, EU suhteissa ym. 

Hyvät naapurit ovatkin monessa suhteessa kovin erilaisia. 

Esimerkiksi hallintoa uudistettaessa ei länsinaapurissa voitaisi ajatellakaan, että ihmisten lähipalvelut, kuten vanhuspalvelut, menisivät valtion rahoitettavaksi ja ohjattaviksi ja jatkossa kamppailisivat samoista varoista maanpuolustuksen, poliisin ym. kanssa eikä paikallisilla ja alueellisilla päättäjillä olisi oikeutta asioistaan päättää eikä niihin alueensa asukkaiden verovaroja käyttää haluamallaan tavalla. 

Ruotsin perustuslaki lähtee siitä, että valta kuuluu kansalle, jota käyttävät vaaleilla valitut edustajat valtiopäiville, alueille ja kuntiin. Suomessa taas valta kuuluu kansalle, jota käyttää vaaleilla valittu Suomen eduskunta. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi onkin hyvin keskushallintovetoinen. Tämä johtunee pitkälti vaikeasta historiastamme. Kriiseissä valtion merkitys korostuu. 

Kun muutin aikanaan Tukholmaan, ensivaikutelmana oli vauraus- linnoja joka puolella. Vuosisatojen aikana ruotsalaiset ovat sotaretkillään hankkineet valtavasti omaisuutta muualta Euroopasta. Siinä hommassa suomalaisten osana on isolta osin ollut alamaisuus ja sotiminen. Tämä varallisuus on sitten vuosikymmenien saatossa periytynyt seuraavalle sukupolvelle. Ruotsalaiset ovat suurvallan jälkeläisiä ja se näkyy vieläkin monissa asioissa, ollaan itsenäisiä, meitä ei määräillä. 

Myös poliittinen kulttuuri on yllättävänkin erilainen. Missään muussa pohjoismaassa,ei ole mahdollista, että parlamenttiin tai kunnan valtuustoihin valittaisiin mediatähtiä ja ns julkkiksia koska vaalit ovat listavaalit, kuten lähes tulkoon kaikkialla muuallakin Euroopassa. Suomen henkilövaalijärjestelmä on näillä leveysasteilla ainutlaatuinen. Vaikka se tuottaa alhaisimmat äänestysprosentit ja hyvin pintapuoliset kampanjat, jossa ns medianäkyvyys on tärkeämpää kuin politiikan sisältö, niin silti sitä ei haluta vaihtaa pohjoismaiseen. Miksi näin, sitä en ole koskaan ymmärtänyt. 

Muistan kun aikanaan sain tavata Olof Palmen Yliopiston kirjastossa. Pohdittiin maailman menoa, kriisejä oli silloinkin, erityisesti Vietnamin sota. . Kun Palme vertasi USA:n Vietnam pommituksia Natsisaksan vastaaviin, niin Yhdysvallat vastalauseena veti suurlähettiläänsä kotiin. Yhtä armoton Palme oli kaikkea väkivaltaa kohtaan, missä tahansa sitä esiintyi, Afganistanissa, Tsekkoslovakiassa, Chilessä. On selvää, että nykytilanteessa Palmen kärjekäs kritiikki kohdistuisi armotta Putiniin, jonka harhainen sotaretki on saanut rauhaa rakastavat kansat ja ihmiset epävarmuuteen tulevasta. Se on toki ollut tarkoituskin.

Ruotsin Kuntaliitossa tutustuin sikäläiseen hallinto- ja organisaatiokulttuuriin. On totta, että paljon diskuteerataan ja että suomalaiselle se on joskus raskasta, kun jotain pitäisi aikaankin saada varsinkin, kun meillä usein manataan kaiken maailmankauheudet 30- 40 vuoden kuluttua, jos juuri nyt emme tee tiukkoja päätöksiä. Sitten huomasin, että ehkä näin ei olekaan, vaan että kannatta pohtia perusteellisesti, miten tulisi edetä ja että tulevaisuus on niin epävarma, että kymmenien vuosien päähän ulottuvilla ennusteilla ei pidä tehdä tämän päivän politiikkaa. 

Siis että ei ole yhtä ainoata totuutta, vaan kun asioita pohditaan porukalla, niin päästään yleensä ratkaisuihin, jotka kestävät paremmin aikaa.

Tulisiko myös kansaa kuulla tärkeissä asioissa? Aikanaan ruotsalaiset hylkäsivät kansanäänestyksessä euron. Nykyisin sen kannatus länsinaapurissa on niin marginaalinen, että siitä ei ole edes vaaliteemaksi. 

Entäs NATO ratkaisu, miten siinä edetään? 

Suomessa siis suuri yhtenäisyys, kun taas Ruotsissa keskustelu saa enemmän puoluepoliittisia ja hallitus/oppositio sävyjä. Vaihtoehtoja punnitaan. Ruotsilla ei ole Suomen kaltaista NATO-optiota. 

Suomalaisilla on muistissaan traagiset sodat ja siksikin olemme varustautuneet mahdollisiin selkkauksiin Ruotsia paremmin. Ruotsi taas on tuudittautunut 200 vuotisen rauhanajan ja sen seurauksena hyvinvoinnin jatkumiseen. 

Nyt kun turvallisuus on järkkynyt, onko aikaa diskuteeraukselle ja vaihtoehtojen pohdinnoille, entä kansan kuulemiselle? Jos Ruotsi nyt Suomen tavoin ja samanaikaisesti tekee pikaisesti turvallisuuteen liittyvät ratkaisunsa, se on Ruotsin rauhanaikaisessa historiassa ainutlaatuista. 

Uskon kuitenkin, että naapurukset löytävät yhteisen sävelen varsin pian.  

Entä oma näkemykseni, kun sellaisen perään nyt vääjäämättä kysytään? Olen aiemmin aina ollut NATO vastainen. Nyt olen joutunut arvioimaan tilannetta uudelleen. 

Elinkeinoelämä kannattaa NATO:a, se pelkää, että jos meillä ei ole turvatakuita, tänne ei investoida ja ajaudumme sivuraiteille maailman kehityksestä. Tämä uhka on syytä ottaa vakavasti. Jos talous sakkaa, niin myös hyvinvoinnin pohja rapautuu ja joudumme pohtimaan yhteiskuntamme perusteita uudelleen. 

Kyse siis mielestäni myös siitä, millä edellytyksillä kykenemme jatkamaan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä suotuissa taloudellisessa ympäristössä. Siihen tarvitaan riittävät turvatakuut myös sotilaallisesti muistaen kuitenkin, että oma puolustuskyky on ensisijaista. 

Kun nämä ovat kunnossa, voimme luottavaisemmin katsoa tulevaisuuteen...ja yhdessä Ruotsin kanssa.

Marraskuu 2022

Hyvinvointivaltio, Itsehallinto ja Sote-ratkaisu

Hyvinvointivaltio takaa kansalaisten yhdenvertaisuuden. Hyvä niin - pohjoismaat ovat hyvinvointimittareilla maailman kärjessä lähestulkoon kaikilla mittareilla. 

Yhdenvertaisuuden perusta on riittävä verotus. Vero on yhteisvastuullinen vakuutus, jossa parempiosaiset kantavat riskiä heikompien puolesta. Omaan vakuutukseen perustuvissa maissa tilanne on toinen ja hyvinvoinnin jakautuminen epätasaista.

Miten tähän on tultu ja miten eteenpäin? Suomen tie on ollut pitkälti sama kuin muidenkin Pohjoismaiden. Valtaa ja vastuuta on siirretty palveluiden osalta paikallisten toimijoiden vastuulle-lähemmäksi kansalaisia. On toteutettu läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatetta. 

Merkittävä osa tätä kehitystä, joka edelleen jatkuu muissa pohjoismaissa, on itsehallinto, jossa alueen/kunnan asukkaat voivat laajalti lainsäädännön puitteissa päättää omasta kohtalostaan.

Suomessa keskustelu itsehallinnon asemasta ja tilasta on viime aikoina ollut vähäistä. Samalla kun kuntien asemaa ja merkitystä on kavennettu, on keskushallinnon valtaa merkittävästi kasvatettu. 

Hallintoa uudistettaessa ihmisten lähipalvelut, kuten vaikkapa vanhuspalvelut, menevät meillä nyt valtion rahoitettavaksi ja pitkälti myös ohjattaviksi. Jatkossa ne kamppailevat samoista varoista maanpuolustuksen ja poliisin kanssa ilman, että paikallisilla ja alueellisilla päättäjillä on oikeutta päättää alueensa asukkaiden verovarojen käytöstä haluamallaan tavalla ja haluamiinsa kohteisiin. 

Tätä on perusteltu tarpeella leveämpiin hartioihin. Osassa maatamme näin onkin, mutta sammalla unohdetaan, että kuntatalous on tasapaino- ja ylijäämätaloutta, joka tällä hetkellä kokonaisuutena on merkittävästi ylijäämäinen samalla kun valtio on merkittävästi alijäämäinen. Kunnilla siis liikekirjanpito, valtiolla tilinpito. Niiden eroista ja tulkinnoista käyty vain vähän keskustelua. 

Ruotsin perustuslaki lähtee siitä, että valta kuuluu kansalle, jota käyttävät vaaleilla valitut edustajat valtiopäivillä, alueilla ja kunnissa. Suomessa taas valta kuuluu kansalle, jota käyttää vaaleilla valittu Suomen eduskunta. 

Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on hyvin keskushallintovetoinen. Tämä johtunee pitkälti vaikeasta historiastamme. Kriiseissä valtion merkitys korostuu. 

Juuri tästä johtuen Suomessa käytetään usein termiä ”hyvinvointivaltio” kuvaamaan hyvinvoinnin kokonaisuutta.  Ruotsissa taas vallitsevana on ”välfärdssamhället”-hyvinvointiyhteiskunta korostaen kaikkien julkisten toimijoiden, yhteisöjen ja järjestöjen merkitystä kansalaisyhteiskunnassa.

Ruotsissa keskimäärinen kuntaveroaste on 32%, josta 22 % peruskunnissa, 10 % alueilla.  Vain korkeimmista ansiotuloista maksetaan valtion tuloveroa. Tämäkin on ollut yksi pohjoismainen perinne. Alueen asukkaiden ansiotulot ovat menneet palveluittensa rahoittamiseen, kun taas valtio kerää varat mm. maanpuolustukseen ja tulonsiirtoihin lähinnä kulutusta verottamalla.

Itsehallinto on siis kunnan asukkaan, ei kunnan hallinnon itsehallintoa. Samaa perustuslain määritelmää voidaan soveltaa myös hyvinvointialueisiin. On kysyttävä, miten asukkaan itsehallinto toteutuu jatkossa, kun rahoitus ja kokonaisresurssien jako on viety valtion määräysvaltaan- riittääkö siihen pelkät muodolliset vaalit? 

Yhdenvertaisuuteen vedoten on luotu järjestelmä, jollaista ei muissa pohjoismaissa ole eikä ole kaavailuissakaan. Uudistuksen vaikutusten arviointi onkin pitkälti oletusten ja puheiden varassa.

Se tiedetään, että hoitovelka on valtava ja resurssivaje tyrmäävä. Jotta pääsisimme Ruotsin tasolle bkt osuus vertailussa, terveydenhuoltoon tarvittaisiin lisää runsaat 2 miljardia euroa ja vanhuspalveluihin 1,5 miljardia. Tätä eroa tuskin kurotaan kiinni millään tehostamisella.

Jos palvelut eivät toimi samalla kun ihmisten toimeentulo keskimäärin kohenee, hakeutuminen julkisesta muualle kasvaa. Sote kiinteistöt on pitkälti jo menetetty sijoittajille.

Maailman suuri trendi hyvinvointipalveluissa on lähellä olevien kokonaisuuksien, kuten sosiaalitoimi, asuminen, kaavoitus, kulttuuri, liikunta, työllisyys ym.  päättäminen mahdollisimman lähellä ihmisiä samalla kun erityispalveluja keskitetään. 

Esimerkiksi Tanskassa jopa passi haetaan kotikunnasta samalla kun tavoitellaan 20 supersairaalaa. Ruotsin 290 kunnan merkitystä ollaan kasvattamassa. Norjassakin edetään kuntavetoisesti pl. erikoissairaanhoito, joka olisi meilläkin voitu hoitaa ERVA-alueita kehittämällä ja valtion merkittävällä ohjauksella ja rahoituksella. 

Ajatus siitä, että kun samaan HALLINTOON laitetaan mahdollisimman paljon tavaraa, niin asiat ratkeavat, on kovin suomalainen. 

Läheisyysperiaatteen ja itsehallinnon kannalta kannattaa pohtia, mikä taho on paras tuottamaan mitkäkin palvelut ja sitten rakentaa niiden välille yhteistyötä ja kannustimia. Malleja löytyy. 

Tärkeätä myös on, että kuntalaiset voivat itse vaikuttaa lähipalveluihinsa- myös rahoituksen osalta, jos niin itse haluavat. Noin toimien pysymme pohjoismaisessa yhteisvastuun ja itsehallinnon perheessä myös jatkossa.