Sosialidemokratian tehtävä - Armas Lahoniitty

1.10.2017

Armas Lahoniitty
Armas Lahoniitty

SDP:n arvot vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat edelleen kestäviä, kirjoittaa Armas Lahoniitty kolumnissaan. - Niiden toteuttaminen tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa on sosialidemokratian suuri tehtävä. On luotava näkemys pitkän aikavälin linjauksesta, mutta myös jokaisessa eduskunnan ja kunnanvaltuuston päätöksessä on punnittava toteutuvatko nämä arvot ihmisen - yksilön - kannalta parhaalla ja kestävällä tavalla.

Suunnannäyttäjä

Sosialidemokraattinen puolue Suomessa perustettiin 1899 Turussa. Puolue sai lentävän lähdön poliittisessa vaikuttamisessa kun se osallistui 1907 ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin ja siitä tuli ylivoimaisesti suurin eduskuntaryhmä. Vuonna 1916 pidetyissä vaaleissa puolue sai enemmistön parlamentissa. SDP:llä oli merkittävä vaikutus demokraattiseen muutokseen ja vielä ennen kansalaissotaa säädettiin lait kahdeksan tunnin työpäivästä ja yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta kunnallisissa vaaleissa. Täytäntöönpano siirtyi sisällissodan jälkeiseen aikaan samoin kuin torpparilaitoksen lakkauttaminen.

Sotien välinen aika oli porvarillisten puolueiden ja osin äärioikeiston valtakautta. SDP joutui tosissaan puolustamaan demokratiaa. Mutta silloinkin yhteiskunnallista edistystä saatiin aikaan, mm. oppivelvollisuuslaki ja ensimmäiset sosiaali- ja eläkelait.

Demokratian vahvistaminen ja hyvinvointiyhteiskunta

Sotien jälkeisenä aikana aina 2000-luvun alkuun sosialidemokraateilla oli vahva vaikutus koko yhteiskunnan kehitykseen. Kansanvaltainen poliittinen järjestelmä lujittui. Yhteistyö poliittisen keskustan ja koko vasemmiston välillä toimi vuosikymmeniä. Palkansaajat järjestäytyivät entistä laajemmin ja olivat mukana vaikuttamassa kehityksen suuntaan. Tänä aikana suomalaiset nousivat kansainvälisen mittapuun mukaan vauraiden hyvinvointiyhteiskuntien ja vakaiden valtioiden joukkoon. Suomi on kaksituhattaluvulle tultaessa kehittänyt toistasataa sosiaalista innovaatiota joita tohtori Ilkka Taipale on ansiokkaasti markkinoinut ympäri maailmaa.

Suomesta tuli myös teknologisen kehityksen, koulutuksen ja tasa-arvon mallimaa maailmalle vaikka ongelmia edelleen oli ja on. Samaan aikaan pystyimme osallistumaan kansainväliseen kehitykseen ja aktiiviseen toimintaan mm. YK:ssa, Pohjoismaisessa yhteistoiminnassa ja Euroopan yhdentymisessä. Taloudellinen kehitys loi vaurautta koko maalle ja tuloeroja kavennettiin.

Globalisaatio ja oikeiston nousu

Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, se on aina muuttunut. Globalisaation, digitalisaation ja robotisaation sanotaan muuttavan merkittävästi elämäämme. Eri maat ja kansallisuudet ovat entistä enemmän kytköksissä toisiinsa. Ihmiset tulevat yhä enemmän liikkumaan maasta toiseen. Tämä tapahtuu sekä työn ja hyvinvoinnin perässä että myös vakavien kriisien aiheuttamina. Työelämä muuttuu pätkätöiksi ja ammatit vaihtuvat useaan kertaan. Globalisaation myötä suuryritysten valta on voimakkaasti lisääntynyt. Finanssijättien vaikutus ulottuu nyt kansallisen lainsäädännön ulkopuolelle ja omaisuus keskittyy harvoille ihmisille miljardien eläessä köyhyydessä.

Viimeaikaisten ilmiöiden mukaan demokratiakin on uhattuna, jopa monessa ns. länsimaassa. Me pidämme demokratiaa koko yhteiskuntajärjestelmän perustana.  Demokratiaa uhkaavat aseelliset konfliktit ja äärioikeiston nousu. Yhtä paljon sitä uhkaa globaalien suuryritysten valta ohi demokraattisten järjestelmien. Pääomien keskittyminen harvojen käsiin lisää köyhyyttä ja totalitääristen hallintojen valtaa. On muistettava, että ”yksi henkilö yksi ääni” periaate on demokratian ydin. Monella ihmisellä ainoa mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen on tuo yksi ääni. Siksi sen yli ei voida antaa minkään organisaation tai taloudellisen vallan mennä globalisaationkaan nimissä.

Arvot kaiken lähtökohta

Monet ovat SDP:n viimeaikaisten kannatuspudotusten jälkeen vaatineet suuren linjan selkeyttämistä. Voin yhtyä siihen vaatimukseen. SDP:n arvot vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat edelleen kestäviä. Niiden toteuttaminen tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa on sosialidemokratian suuri tehtävä. On luotava näkemys pitkän aikavälin linjauksesta, mutta myös jokaisessa eduskunnan ja kunnanvaltuuston päätöksessä on punnittava toteutuvatko nämä arvot ihmisen - yksilön - kannalta parhaalla ja kestävällä tavalla. Globalisaatio ja digitalisaatio eivät ole meidän vihollisiamme, mutta niiden väärä toteuttaminen ja etujen kasaaminen vain harvoille ja vahvimmille on vastoin aatettamme. Tärkein eriarvoistumisen estämisen väline on verotusjärjestelmä ja kansainvälisen finanssijärjestelmän avoimuus. Sitä tulee kehittää niin, että digitalisaation, globalisaation ja robotisaation hyödyt käytetään kaikkien hyväksi ja estetään varallisuuden keskittyminen. Suomen on kaikkialla oltava veropakoilua ja varallisuuden pimittämisyrityksiä vastaan.

Toteuttaessamme oikeudenmukaisuutta joudumme usein sanomaan myös ei ahneimpien saalistajien esityksille. Taloustieteilijä Thomas Pikettyn tilastot osoittavat että tuloerot ovat lähteneet kasvuun sen jälkeen kun Margaret Thatcher ja Ronald Reagan nousivat valtaan ja uusliberalismi sai monen maan politiikassa yliotteen.

Suomessa ratkaisevan sysäyksen tähän antoi verojärjestelmän muutos siten että pääomatulot ja ansiotulot muutettiin erikseen verotettavaksi. Yhdeksänkymmentäluvulla omaksuttiin Suomessakin monia uusliberalistien talouspoliittisia oppeja.

Ay-liike on kumppani

Ay-liike on juuriltaan sama kuin sosialidemokratia. Se syntyi olosuhteiden pakosta puolustamaan palkansaajia, torjumaan köyhyyttä ja toteuttamaan oikeudenmukaisuutta työelämässä. Jokaiselle pitää turvata ihmisarvoinen elämä.  Suomen oikeisto ja työnantajajärjestöt ovat yhtyneet uusliberalistien vaatimuksiin heikentää työntekijäpuolen neuvotteluasetelmaa. Tätä merkitsee EK:n sanoutuminen irti sopimuspolitiikasta, ja työehtosopimusten yleissitovuuden romuttamisvaatimukset. Tässä on kunnostautunut erityisesti Suomen Yrittäjät. Heidän pitäisi kyllä pienyrittäjien etujärjestönä ymmärtää mihin tämä johtaa. Se muutos jättäisi yksityiset työntekijät työantajien armoille.

Siksi en ymmärrä sitä että monet pienipalkkaisetkin ihmiset tukevat tällaisia hankkeita. Palkansaajien yhteistyö ja yhteenliittyminen on välttämätöntä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämä on tulevaisuuden työelämän muutokset huomioiden huomenna vielä tärkeämpää. Ay-liikkeen pitää erityisesti panostaa kehityksen tutkimiseen, seuraamiseen ja omaan osaamiseensa työpaikkatasolla. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän työntekijöiden riiston ja epäreilun kilpailun estämiseksi. Meidän on Suomessakin pystyttävä käyttämään hyväksemme globalisaation ja kansainvälisen avautumisen mahdollisuuksia mutta samalla estämään väärinkäytökset .

Oikeudenmukaisuus

Sosialidemokratian suuri tehtävä on edelleen pyrkiä luomaan jokaiselle suomalaiselle, eurooppalaiselle ja maailmankansalaiselle hyvän elämän edellytykset. Jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvo ja se on kaiken perusta. Ensi kädessä meidän täytyy noudattaa tätä politiikkaa Suomessa, mutta se ei riitä. On oltava tiivisti mukana sekä eurooppalaisessa että globaalissa kamppailussa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Tälle pohjalle rakentuu SDPn tulevaisuus.

 

Armas Lahoniitty

28.09.2017